Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimecres 27 de setembre de 2017, Sup. 233

I. Disposicions generals

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

  • Conflicte positiu de competència núm. 3977-2017, en relació amb els articles 7, apartats 1 i 5; 9, apartat 3; 10, primer paràgraf i apartat 2.k); 12, apartats 1, 2, 4 i 7; 14, apartat 2; 15, apartat 2 i 20 del Reial decret 264/2017, de 17 de març, pel qual s'estableixen les bases reguladores per al finançament de l'adaptació de les línies elèctriques d'alta tensió als requisits que estableix el Reial decret 1432/2008, de 29 d'agost, pel qual s'estableixen mesures per a la protecció de l'avifauna contra la col·lisió i l'electrocució en línies elèctriques d'alta tensió.

  • Qüestió d'inconstitucionalitat número 3649-2017, en relació amb els paràgrafs 2n i 3r de l'article 17.2 de la Llei de Cantàbria 1/2001, de 16 de març, de col·legis professionals de Cantàbria, en la redacció que en fa la Llei 5/2011, de 29 de desembre, per possible vulneració de l'article 149.1.18a en relació amb els articles 36 i 149.1.1a de la CE.

  • Recurs d'inconstitucionalitat núm. 4007-2017, contra els apartats dos, incís «seguidament el servei públic d'ocupació ha de comunicar al Servei Públic d'Ocupació Estatal l'acreditació certificada», tres i cinc de l'article únic i la disposició final primera del Reial decret llei 7/2017, de 28 d'abril, pel qual es prorroga i es modifica el Programa d'activació per a l'ocupació.

  • Recurs d'inconstitucionalitat núm. 4061-2017, contra els apartats següents de l'article únic de la Llei valenciana 10/2016, de 28 d'octubre, de modificació de la Llei valenciana 9/2010, de 7 de juliol, de designació de senadors o senadores en representació de la Comunitat Valenciana: u, quant a l'incís «i revocació», que s'introdueix a la nova redacció de l'article 1 de la Llei 9/2010; tres, pel que fa a la nova redacció que es fa de l'article 13.3 de la Llei 9/2010; quatre, pel que fa a la nova redacció que es fa de l'article 14.5 de la Llei 9/2010; cinc, atès que introdueix un nou article 14.bis a la Llei 9/2010; i set, atès que es fa una nova redacció dels apartats 2 i 3 de l'article 16 de la Llei 9/2010; i contra la disposició transitòria única de la Llei valenciana 10/2016.

  • Recurs d'inconstitucionalitat núm. 4063-2017, contra l'article 3.1, apartats a) i b) i incís de l'article 6 relatiu a les «entitats que, sense tenir personalitat jurídica, constitueixen una unitat econòmica o patrimoni separat susceptible d'imposició, definides com a obligats tributaris per la normativa tributària general» de la Llei de la Generalitat de Catalunya 6/2017, del 9 de maig, de l'impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques.

  • Impugnació de disposicions autonòmiques (títol V LOTC) núm. 4332-2017, en relació amb la Resolució 807/XI del Parlament de Catalunya, per la qual es designen els membres de la Sindicatura Electoral de Catalunya a l'empara de la disposició final tercera de l'anomenada Llei del Parlament de Catalunya 19/2017, del 6 de setembre, del referèndum d'autodeterminació.

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA I PER A LES ADMINISTRACIONS TERRITORIALS

  • Ordre PRA/905/2017, de 21 de setembre, per la qual es modifiquen els annexos I i II del Reial decret 115/2017, de 17 de febrer, pel qual es regulen la comercialització i la manipulació de gasos fluorats i equips basats en aquests, així com la certificació dels professionals que els utilitzen, i pel qual s'estableixen els requisits tècnics per a les instal·lacions que exerceixin activitats que emetin gasos fluorats.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid