Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dissabte 18 de novembre de 2017, Sup. 280

I. Disposicions generals

CAP DE L'ESTAT

  • Reial decret llei 16/2017, de 17 de novembre, pel qual s'estableixen disposicions de seguretat en la investigació i l'explotació d'hidrocarburs en el medi marí.

  • Reial decret llei 17/2017, de 17 de novembre, pel qual es modifica la Llei 28/2005, de 26 de desembre, de mesures sanitàries enfront del tabaquisme i reguladora de la venda, el subministrament, el consum i la publicitat dels productes del tabac, per transposar la Directiva 2014/40/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 3 d'abril de 2014.

MINISTERI D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

  • Ordre HFP/1105/2017, de 16 de novembre, per la qual es modifiquen les ordres del Ministeri d'Economia i Hisenda d'1 de febrer de 1996, per les quals s'aproven els documents comptables a utilitzar per l'Administració General de l'Estat i la Instrucció d'operatòria comptable a seguir en l'execució de la despesa de l'Estat; l'Ordre EHA/2045/2011, de 14 de juliol, per la qual s'aprova la Instrucció de comptabilitat per a l'Administració institucional de l'Estat, i l'Ordre EHA/3067/2011, de 8 de novembre, per la qual s'aprova la Instrucció de comptabilitat per a l'Administració General de l'Estat.

  • Ordre HFP/1106/2017, de 16 de novembre, per la qual es modifica l'Ordre EHA/3127/2009, de 10 de novembre, per la qual s'aprova el model 190 per a la declaració del resum anual de retencions i ingressos a compte de l'impost sobre la renda de les persones físiques sobre rendiments del treball i d'activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda i els terminis de presentació dels models 171, 184, 345 i 347.

  • Resolució de 17 de novembre de 2017, de la Presidència del Comissionat per al Mercat de Tabacs, per la qual es publiquen els preus de venda al públic de determinades labors de tabac en expenedories de tabac i timbre de l'àrea del monopoli.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid