Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Divendres 24 de novembre de 2017, Sup. 286

I. Disposicions generals

TRIBUNAL SUPREM

  • Sentència de 10 d'octubre de 2017, de la Sala Tercera del Tribunal Suprem, que estima el recurs interposat contra l'Ordre IET/1344/2015, de 2 de juliol, per la qual s'aproven les instal·lacions tipus i els seus paràmetres retributius corresponents, aplicables a determinades instal·lacions de producció d'energia elèctrica a partir de fonts d'energia renovables, cogeneració i residus, i declara la nul·litat del paràgraf u de la disposició final primera.

  • Sentència de 25 d'octubre de 2017, de la Sala Tercera del Tribunal Suprem, que estima en part el recurs interposat contra el Reial decret 988/2015, de 30 d'octubre, pel qual es regula el règim jurídic de l'obligació de finançament anticipat de determinades obres audiovisuals europees, i declara la nul·litat de l'apartat 3 de l'article 6.

  • Sentència de 7 de novembre de 2017, de la Sala Tercera del Tribunal Suprem, que estima el recurs contenciós administratiu interposat i anul·la els articles 8.a.2 i 9 del Reial decret 596/2015, de 3 de juliol, que modifica el Reial decret 699/2013, de 20 de setembre, pel qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions a entitats del tercer sector o organitzacions no governamentals que exerceixin activitats d'interès general considerades d'interès social en la protecció del medi ambient.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid