Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dilluns 4 de desembre de 2017, Sup. 294

I. Disposicions generals

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

  • Recurs d'inconstitucionalitat núm. 4063-2017, contra l'article 3.1, apartats a) i b) i incís de l'article 6 relatiu a les «entitats que, sense tenir personalitat jurídica, constitueixen una unitat econòmica o patrimoni separat susceptible d'imposició, definides com a obligats tributaris per la normativa tributària general» de la Llei de la Generalitat de Catalunya 6/2017, del 9 de maig, de l'impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques.

  • Recurs d'inconstitucionalitat núm. 5003-2017, contra la Llei del Parlament de Catalunya 13/2017, del 6 de juliol, de les associacions de consumidors de cànnabis.

  • Recurs d'inconstitucionalitat núm. 5284-2017, contra la Llei 15/2017, del 25 de juliol, de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.

  • Recurs d'inconstitucionalitat núm. 5333-2017, contra l'article 1 del Decret llei de la Generalitat de Catalunya 5/2017, d'1 d'agost, de mesures urgents per a l'ordenació dels serveis de transport de viatgers en vehicles de fins a nou places.

  • Recurs d'inconstitucionalitat núm. 5334-2017, contra determinats preceptes de la Llei de la Generalitat de Catalunya 16/2017, de l'1 d'agost, del canvi climàtic.

  • Recurs d'inconstitucionalitat núm. 5424-2017, contra l'article 3, pel que fa al subministrament d'electricitat i gas de la Llei valenciana 3/2017, de 3 de febrer, per pal·liar i reduir la pobresa energètica a la Comunitat Valenciana.

  • Recurs d'inconstitucionalitat núm. 5425-2017, contra determinats preceptes de la Llei 2/2017, de 3 de febrer, de la Generalitat, per la funció social de l'habitatge de la Comunitat Valenciana.

  • Recurs d'inconstitucionalitat núm. 5462-2017, contra determinats preceptes de la Llei 9/2017, de 3 d'agost, de regulació de les curses de braus i de protecció dels animals a les Illes Balears.

  • Conflicte positiu de competència núm. 5240-2017, en relació amb els articles 8.2 lletres b), c), f), g), h), i) (excepte les obligacions dels participants), i j); 22.3; 23.3, paràgraf 2n; 28.1, paràgraf 4t; 32.2, incís final; i la disposició addicional 4a.1 del Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l'ocupació en l'àmbit laboral.

MINISTERI D'AFERS EXTERIORS I DE COOPERACIÓ

  • Acord administratiu, per al període 2017-2018, entre el Ministeri espanyol de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat i l'Organització Mundial de la Salut, per dur a terme activitats de cooperació en matèria de donació i trasplantament d'òrgans, cèl·lules i teixits humans a l'empara de l'Acord marc de cooperació entre el Regne d'Espanya i l'Organització Mundial de la Salut de 12 de setembre de 2001, fet a Madrid i Ginebra el 30 d'octubre de 2017.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid