Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dissabte 23 de desembre de 2017, Sup. 311

I. Disposicions generals

MINISTERI D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

  • Reial decret 1040/2017, de 22 de desembre, pel qual es modifica el Reial decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es despleguen la metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les administracions públiques i les condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims de finançament, que preveu la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

  • Ordre HFP/1271/2017, de 21 de desembre, per la qual es modifiquen l'Ordre EHA/3316/2010, de 17 de desembre, per la qual s'aproven els models d'autoliquidació 210, 211 i 213 de l'impost sobre la renda de no residents, que s'han d'utilitzar per declarar les rendes obtingudes sense mediació d'establiment permanent, la retenció practicada en l'adquisició de béns immobles a no residents sense establiment permanent i el gravamen especial sobre béns immobles d'entitats no residents, i s'estableixen les condicions generals i el procediment per a la seva presentació i altres normes referents a la tributació de no residents, i l'Ordre EHA/3290/2008, de 6 de novembre, per la qual s'aproven el model 216 «Impost sobre la renda de no residents. Rendes obtingudes sense mediació d'establiment permanent. Retencions i ingressos a compte. Declaració document d'ingrés» i el model 296 «Impost sobre la renda de no residents. No residents sense establiment permanent. Declaració anual de retencions i ingressos a compte».

  • Resolució de 22 de desembre de 2017, de la Presidència del Comissionat per al Mercat de Tabacs, per la qual es publiquen els preus de venda al públic de determinades labors de tabac en expenedories de tabac i timbre de la Península i les Illes Balears.

MINISTERI D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

  • Reial decret 1041/2017, de 22 de desembre, pel qual es fixen les exigències mínimes del nivell bàsic a l'efecte de certificació, s'estableix el currículum bàsic dels nivells intermedi B1, intermedi B2, avançat C1 i avançat C2, dels ensenyaments d'idiomes de règim especial que regula la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, i s'estableixen les equivalències entre els ensenyaments d'idiomes de règim especial regulats en diversos plans d'estudis i els d'aquest Reial decret.

MINISTERI D'AGRICULTURA I PESCA, ALIMENTACIÓ I MEDI AMBIENT

  • Reial decret 1042/2017, de 22 de desembre, sobre la limitació de les emissions a l'atmosfera de determinats agents contaminants procedents de les instal·lacions de combustió mitjanes i pel qual s'actualitza l'annex IV de la Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera.

COMUNITAT VALENCIANA

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid