Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Divendres 22 de desembre de 2017, Sup. 310

I. Disposicions generals

CORTS GENERALS

  • Resolució de 13 de desembre de 2017, del Congrés dels Diputats, per la qual s'ordena la publicació de l'Acord de convalidació del Reial decret llei 18/2017, de 24 de novembre, pel qual es modifiquen el Codi de comerç, el text refós de la Llei de societats de capital aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, i la Llei 22/2015, de 20 de juliol, d'auditoria de comptes, en matèria d'informació no financera i diversitat.

  • Resolució de 13 de desembre de 2017, del Congrés dels Diputats, per la qual s'ordena la publicació de l'Acord de convalidació del Reial decret llei 19/2017, de 24 de novembre, de comptes de pagament bàsics, trasllat de comptes de pagament i comparabilitat de comissions.

MINISTERI D'AFERS EXTERIORS I DE COOPERACIÓ

  • Acord sobre protecció mútua d'informació classificada intercanviada entre el Regne d'Espanya i el Govern de la República Algeriana Democràtica i Popular, fet a Alger el 14 de juliol de 2016.

MINISTERI D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

  • Reial decret 1010/2017, d'1 de desembre, pel qual es modifica el Reial decret 2583/1996, de 13 de desembre, d'estructura orgànica i funcions de l'Institut Nacional de la Seguretat Social i de modificació parcial de la Tresoreria General de la Seguretat Social.

  • Ordre HFP/1258/2017, de 5 desembre, per la qual s'aproven els preus mitjans de venda aplicables en la gestió de l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, impost sobre successions i donacions i impost especial sobre determinats mitjans de transport.

MINISTERI D'AGRICULTURA I PESCA, ALIMENTACIÓ I MEDI AMBIENT

  • Ordre APM/1259/2017, de 20 de desembre, per la qual es modifica l'annex I del Reial decret 550/2014, de 27 de juny, pel qual es despleguen els requisits i el procediment per al reconeixement de les entitats associatives prioritàries i per a la seva inscripció i baixa en el Registre nacional d'entitats associatives prioritàries, que preveu la Llei 13/2013, de 2 d'agost, de foment de la integració de cooperatives i altres entitats associatives de caràcter agroalimentari.

COMUNITAT AUTÒNOMA DEL PRINCIPAT D'ASTÚRIES

COMUNITAT AUTÒNOMA DE LA REGIÓ DE MÚRCIA

COMUNITAT AUTÒNOMA D'ARAGÓ

COMUNITAT FORAL DE NAVARRA

COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

  • Llei 10/2017, de 22 de novembre, de modificació del Decret llei 3/2013, de 14 de juny, de creació de la Xarxa hospitalària pública de les Illes Balears i el procediment de vinculació de centres privats d'atenció especialitzada.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid