Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dijous 21 de desembre de 2017, Sup. 309

I. Disposicions generals

PRESIDÈNCIA DEL GOVERN

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

  • Recurs d'inconstitucionalitat núm. 3720-2017, contra l'article 13.2, segon paràgraf i article 36.1, i per connexió, la resta d'apartats de l'article 36, pel que fa exclusivament a la regulació del règim de bestretes dels tributs de l'Estat, de la Llei 10/2016, de 27 de desembre, del pressupost de la Comunitat Autònoma d'Andalusia per a l'any 2017.

  • Recurs d'inconstitucionalitat núm. 5332-2017, contra els articles 8.3, 20.6, 36.2 b), 37.1 j) i k), 37.2, 38.5 i 6, 69, 72.1 b), i la disposició transitòria primera de la Llei de Catalunya 18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires.

  • Recurs d'inconstitucionalitat núm. 5659-2017, contra diversos preceptes de la Llei de l'Assemblea d'Extremadura 2/2017, de 17 de febrer, d'emergència social de l'habitatge d'Extremadura.

  • Qüestió d'inconstitucionalitat núm. 5051-2017, en relació amb l'apartat b) de la disposició addicional segona de la Llei 4/2013, de 4 de juny, de mesures de flexibilització i foment del mercat del lloguer d'habitatges.

  • Qüestió d'inconstitucionalitat núm. 5228-2017, en relació amb l'article 31.2 de la Llei 8/2015, de 25 de març, de transparència de l'activitat pública i participació ciutadana d'Aragó.

  • Qüestió d'inconstitucionalitat núm. 5448-2017, en relació amb l'article 9.a) de la Llei 9/2008, de 4 de desembre, de Castella-la Manxa, de mesures en matèria de tributs cedits, per possible vulneració dels articles 14 i 31.1 de la CE.

  • Qüestió d'inconstitucionalitat núm. 5534-2017, en relació amb la Llei 6/2014, de 7 d'abril, que modifica la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària.

MINISTERI D'AFERS EXTERIORS I DE COOPERACIÓ

MINISTERI D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

  • Ordre HFP/1247/2017, de 20 de desembre, per la qual es modifiquen l'Ordre HAC/3625/2003, de 23 de desembre, per la qual s'aprova el model 309 de declaració liquidació no periòdica de l'impost sobre el valor afegit, i l'Ordre EHA/3695/2007, de 13 de desembre, per la qual s'aprova el model 030 de declaració censal d'alta en el cens d'obligats tributaris, canvi de domicili i/o variació de dades personals, que poden utilitzar les persones físiques, es determinen el lloc i la forma de presentació, així com altra normativa tributària.

MINISTERI D'AGRICULTURA I PESCA, ALIMENTACIÓ I MEDI AMBIENT

  • Correcció d'errors del Reial decret 1035/2017, de 15 de desembre, pel qual es regula l'establiment i el canvi de port base dels vaixells pesquers, i pel qual es modifica el Reial decret 1549/2009, de 9 d'octubre, sobre ordenació del sector pesquer i adaptació al Fons Europeu de la Pesca.

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA I PER A LES ADMINISTRACIONS TERRITORIALS

  • Ordre PRA/1248/2017, de 18 de desembre, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres pel qual queden sense efecte determinats acords en matèria de tramitació dels tributs i de les cotitzacions socials a la Comunitat Autònoma de Catalunya.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid