Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dijous 21 de desembre de 2017, Sup. 309

I. Disposicions generals

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

  • Recurs d'inconstitucionalitat núm. 3720-2017, contra l'article 13.2, segon paràgraf i article 36.1, i per connexió, la resta d'apartats de l'article 36, pel que fa exclusivament a la regulació del règim de bestretes dels tributs de l'Estat, de la Llei 10/2016, de 27 de desembre, del pressupost de la Comunitat Autònoma d'Andalusia per a l'any 2017.

  • Recurs d'inconstitucionalitat núm. 5332-2017, contra els articles 8.3, 20.6, 36.2 b), 37.1 j) i k), 37.2, 38.5 i 6, 69, 72.1 b), i la disposició transitòria primera de la Llei de Catalunya 18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires.

  • Recurs d'inconstitucionalitat núm. 5659-2017, contra diversos preceptes de la Llei de l'Assemblea d'Extremadura 2/2017, de 17 de febrer, d'emergència social de l'habitatge d'Extremadura.

  • Qüestió d'inconstitucionalitat núm. 5051-2017, en relació amb l'apartat b) de la disposició addicional segona de la Llei 4/2013, de 4 de juny, de mesures de flexibilització i foment del mercat del lloguer d'habitatges.

  • Qüestió d'inconstitucionalitat núm. 5228-2017, en relació amb l'article 31.2 de la Llei 8/2015, de 25 de març, de transparència de l'activitat pública i participació ciutadana d'Aragó.

  • Qüestió d'inconstitucionalitat núm. 5448-2017, en relació amb l'article 9.a) de la Llei 9/2008, de 4 de desembre, de Castella-la Manxa, de mesures en matèria de tributs cedits, per possible vulneració dels articles 14 i 31.1 de la CE.

  • Qüestió d'inconstitucionalitat núm. 5534-2017, en relació amb la Llei 6/2014, de 7 d'abril, que modifica la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid