Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Divendres 22 de desembre de 2017, Sup. 310

I. Disposicions generals

MINISTERI D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

  • Reial decret 1010/2017, d'1 de desembre, pel qual es modifica el Reial decret 2583/1996, de 13 de desembre, d'estructura orgànica i funcions de l'Institut Nacional de la Seguretat Social i de modificació parcial de la Tresoreria General de la Seguretat Social.

  • Ordre HFP/1258/2017, de 5 desembre, per la qual s'aproven els preus mitjans de venda aplicables en la gestió de l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, impost sobre successions i donacions i impost especial sobre determinats mitjans de transport.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid