Butlletí Oficial de l'Estat

Ministeri de la Presidència Butlletí Oficial de l'Estat

Suplement en llengua catalana del BOE: Dilluns 1 de gener de 2018, Sup. 1

Índex d'accés

I. Disposicions generals

MINISTERI D'AFERS EXTERIORS I DE COOPERACIÓ

  • Esmenes a l'Annex II del Conveni internacional per prevenir la contaminació pels vaixells, 1973, modificat pel Protocol de 1978 (Conveni MARPOL), adoptades mitjançant Resolució MEPC.270 (69).

MINISTERI D'ECONOMIA, INDÚSTRIA I COMPETITIVITAT

  • Resolució de 26 de desembre de 2017, conjunta de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat i de la Secretaria General del Tresor i Política Financera, per la qual es determinen els supòsits en què les delegacions d'Economia i Hisenda expedeixen els documents d'ingrés 069 en aplicació de l'article sisè de l'Ordre PRE/1064/2016, de 29 de juny, per la qual es desplega parcialment el Reglament general de recaptació, aprovat pel Reial decret 939/2005, de 29 de juliol, pel que fa al procediment de recaptació dels recursos no tributaris ni duaners de titularitat de l'Administració General de l'Estat a través d'entitats col·laboradores.

  • Resolució de 26 de desembre de 2017, conjunta de la Secretaria General del Tresor i Política Financera i la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, per la qual s'estableixen les especialitats per a la realització dels ingressos de determinats recursos no tributaris ni duaners quan el deutor resideixi a l'estranger.

  • Resolució de 26 de desembre de 2017, conjunta de la Secretaria General del Tresor i Política Financera i la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, per la qual es dicten instruccions per a l'emplenament dels models 060 i 069 en els casos en què l'obligat al pagament no tingui número d'identificació fiscal (NIF) o número d'identificació d'estrangers (NIE).

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid