Butlletí Oficial de l'Estat

Ministeri de la Presidència Butlletí Oficial de l'Estat

Suplement en llengua catalana del BOE: Dissabte 30 de desembre de 2017, Sup. 317

Índex d'accés

I. Disposicions generals

CAP DE L'ESTAT

 • Reial decret llei 20/2017, de 29 de desembre, pel qual es prorroguen i aproven diverses mesures tributàries i altres mesures urgents en matèria social.

 • Reial decret llei 21/2017, de 29 de desembre, de mesures urgents per a l'adaptació del dret espanyol a la normativa de la Unió Europea en matèria del mercat de valors.

MINISTERI D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

 • Reial decret 1070/2017, de 29 de desembre, pel qual es modifiquen el Reglament general de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desplegament de les normes comunes dels procediments d'aplicació dels tributs, aprovat pel Reial decret 1065/2007, de 27 de juliol, i el Reial decret 1676/2009, de 13 de novembre, pel qual es regula el Consell per a la Defensa del Contribuent.

 • Reial decret 1071/2017, de 29 de desembre, pel qual es modifica el Reglament general de recaptació, aprovat pel Reial decret 939/2005, de 29 de juliol.

 • Reial decret 1072/2017, de 29 de desembre, pel qual es modifica el Reglament general del règim sancionador tributari, aprovat pel Reial decret 2063/2004, de 15 d'octubre.

 • Reial decret 1073/2017, de 29 de desembre, pel qual es modifica el Reglament general de desplegament de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, en matèria de revisió en via administrativa, aprovat pel Reial decret 520/2005, de 13 de maig.

 • Reial decret 1074/2017, de 29 de desembre, pel qual es modifiquen el Reglament de l'impost sobre la renda de les persones físiques, aprovat pel Reial decret 439/2007, de 30 de març, el Reglament de l'impost sobre societats, aprovat pel Reial decret 634/2015, de 10 de juliol, i el Reglament de l'impost sobre successions i donacions, aprovat pel Reial decret 1629/1991, de 8 de novembre.

 • Reial decret 1075/2017, de 29 de desembre, pel qual es modifiquen el Reglament de l'impost sobre el valor afegit, aprovat pel Reial decret 1624/1992, de 29 de desembre, el Reglament de l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, aprovat pel Reial decret 828/1995, de 29 de maig, el Reglament dels impostos especials, aprovat pel Reial decret 1165/1995, de 7 de juliol, el Reglament de l'impost sobre els gasos fluorats d'efecte d'hivernacle, aprovat per el Reial decret 1042/2013, de 27 de desembre, el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, aprovat pel Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, el Reial decret 3485/2000, de 29 de desembre, sobre franquícies i exempcions en règim diplomàtic, consular i d'organismes internacionals, i de modificació del Reglament general de vehicles, aprovat pel Reial decret 2822/1998, de 23 de desembre, i el Reial decret 1065/2007, de 27 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament general de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de les normes comunes dels procediments d'aplicació dels tributs.

 • Ordre HFP/1307/2017, de 29 de desembre, per la qual es modifiquen l'Ordre EHA/1274/2007, de 26 d'abril, per la qual s'aproven els models 036 de declaració censal d'alta, modificació i baixa en el cens d'empresaris, professionals i retenidors i 037 declaració censal simplificada d'alta, modificació i baixa en el cens d'empresaris, professionals i retenidors, l'Ordre EHA/3434/2007, de 23 de novembre, per la qual s'aproven els models 322 d'autoliquidació mensual, model individual, i 353 d'autoliquidació mensual, model agregat, i l'Ordre EHA/3786/2008, de 29 de desembre, per la qual s'aprova el model 303 impost sobre el valor afegit, autoliquidació.

 • Ordre HFP/1308/2017, de 29 de desembre, per la qual es modifiquen l'Ordre EHA/3514/2009, de 29 de desembre, per la qual s'aprova el model 181 de declaració informativa de préstecs i crèdits, i operacions financeres relacionades amb béns immobles, l'Ordre HAP/1608/2014, de 4 de setembre, per la qual s'aprova el model 187, de declaració informativa d'accions o participacions representatives del capital o del patrimoni de les institucions d'inversió col·lectiva, l'Ordre de 17 de novembre de 1999, per la qual s'aproven els models 128 de declaració-document d'ingrés i els models 188 del resum anual de retencions i ingressos a compte de l'impost sobre la renda de les persones físiques, de l'impost sobre societats i de l'impost sobre la renda de no residents corresponent a establiments permanents, en relació amb les rendes o rendiments de capital mobiliari procedents d'operacions de capitalització i de contractes d'assegurança de vida o i invalidesa, l'Ordre EHA/3377/2011, d'1 de desembre, per la qual s'aprova el model 193 de resum anual de retencions i ingressos a compte sobre determinats rendiments del capital mobiliari de l'impost sobre la renda de les persones físiques i sobre determinades rendes de l'impost sobre societats i de l'impost sobre la renda de no residents, corresponent a establiments permanents, l'Ordre EHA/3895/2004, de 23 de novembre, per la qual s'aprova el model 198, de declaració anual d'operacions amb actius financers i altres valors mobiliaris, i l'Ordre HAP/1695/2016, de 25 d'octubre, per la qual s'aprova el model 289, de declaració informativa anual de comptes financers en l'àmbit de l'assistència mútua, i per la qual es modifiquen altres normes tributàries.

 • Resolució de 29 de desembre de 2017, de la Presidència del Comissionat per al Mercat de Tabacs, per la qual es publiquen els preus de venda al públic de determinades labors de tabac en expenedories de tabac i timbre de l'àrea del monopoli.

MINISTERI DE FOMENT

 • Reial decret 1076/2017, de 29 de desembre, pel qual s'estableixen normes complementàries al Reglament de la Llei d'ordenació dels transports terrestres, aprovat pel Reial decret 1211/1990, de 28 de setembre, en relació amb l'explotació de les autoritzacions d'arrendament de vehicles amb conductor.

MINISTERI D'OCUPACIÓ I SEGURETAT SOCIAL

 • Reial decret 1077/2017, de 29 de desembre, pel qual es fixa el salari mínim interprofessional per a 2018.

 • Ordre ESS/1309/2017, de 28 de desembre, per la qual es prorroga la vigència de l'Ordre ESS/1/2012, de 5 de gener, per la qual es regula la gestió col·lectiva de contractacions en origen per a 2012.

 • Ordre ESS/1310/2017, de 28 de desembre, per la qual es modifica l'Ordre de 24 de setembre de 1970, per la qual es dicten normes per a l'aplicació i el desplegament del règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms.

 • Resolució de 4 de desembre de 2017, de la Tresoreria General de la Seguretat Social, per la qual es modifica l'àmbit territorial d'unitats de recaptació executiva de la Seguretat Social a les direccions provincials de Barcelona, Ciudad Real, Madrid i València.

MINISTERI D'ENERGIA, TURISME I AGENDA DIGITAL

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA I PER A LES ADMINISTRACIONS TERRITORIALS

 • Reial decret 1078/2017, de 29 de desembre, pel qual es modifica el Reglament d'organització i funcionament de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, aprovat pel Reial decret 138/2000, de 4 de febrer, i el Reglament general sobre procediments per a la imposició de sancions per infraccions d'ordre social i per als expedients liquidadors de quotes de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret 928/1998, de 14 de maig.

 • Reial decret 1079/2017, de 29 de desembre, sobre revalorització de pensions de classes passives, de les pensions del sistema de la Seguretat Social i d'altres prestacions socials públiques per a l'exercici 2018.

 • Reial decret 1080/2017, de 29 de desembre, pel qual s'aprova l'Estatut de l'organisme autònom Institut d'Habitatge, Infraestructura i Equipament de la Defensa.

MINISTERI D'ECONOMIA, INDÚSTRIA I COMPETITIVITAT

 • Correcció d'errors de l'Ordre EIC/1300/2017, de 27 de desembre de 2017, per la qual es disposa la creació de Deute de l'Estat durant l'any 2018 i gener de 2019 i s'autoritzen les operacions de gestió de tresoreria de l'Estat.

MINISTERI DE SANITAT, SERVEIS SOCIALS I IGUALTAT

 • Reial decret 1082/2017, de 29 de desembre, pel qual es determina el nivell mínim de protecció garantit a les persones beneficiàries del Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència.

 • Reial decret 1083/2017, de 29 de desembre, pel qual es modifica el Reial decret 1662/2000, de 29 de setembre, sobre productes sanitaris per a diagnòstic "in vitro", a fi de regular la venda al públic i la publicitat de els productes d'autodiagnòstic per a la detecció del VIH.

 • Ordre SSI/1312/2017, de 19 de desembre, per la qual es corregeixen errors en l'Ordre SSI/1157/2017, de 28 de novembre, per la qual es procedeix a l'actualització el 2017 del sistema de preus de referència de medicaments en el Sistema Nacional de Salut.

TRIBUNAL SUPREM

 • Sentència de 4 de desembre de 2017, de la Sala Tercera del Tribunal Suprem, que estima parcialment el recurs interposat contra l'Ordre IET/2735/2015, de 17 de desembre, per la qual s'estableixen els peatges d'accés d'energia elèctrica per a 2016 i s'aproven determinades instal·lacions tipus i paràmetres retributius d'instal·lacions de producció d'energia elèctrica a partir de fonts d'energia renovables, cogeneració i residus, i anul·la el seu article 5 en quant fixa per a 2016 la partida corresponent de la part recurrent en el finançament del dèficit de 2013, i el seu article 8 en quant estableix l'incentiu o penalització de reducció de pèrdues de la recurrent corresponent a la retribució de l'any 2015 associat a pèrdues de la xarxa de l'any 2013.

COMUNITAT AUTÒNOMA DEL PRINCIPAT D'ASTÚRIES

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid