Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Divendres 29 de desembre de 2017, Sup. 316

I. Disposicions generals

CAP DE L'ESTAT

  • Llei 10/2017, de 28 de desembre, per la qual es modifica la Llei 12/2002, de 23 de maig, per la qual s'aprova el Concert econòmic amb la Comunitat Autònoma del País Basc.

  • Llei 11/2017, de 28 de desembre, per la qual s'aprova la metodologia d'assenyalament de la quota del País Basc per al quinquenni 2017-2021.

  • Llei 12/2017, de 28 de desembre, de modificació de la Llei 42/2015, de 5 d'octubre, de reforma de la Llei 1/2000, de 7 de gener, d'enjudiciament civil, per garantir l'efectivitat dels actes de comunicació del Ministeri Fiscal.

MINISTERI D'AFERS EXTERIORS I DE COOPERACIÓ

  • Acord administratiu de conformitat amb l'article 17(2) dels Estatuts annexos al Reglament (UE) núm. 561/2014 relatiu a l'empresa comuna ECSEL, en virtut del qual l'Estat participant no encomana l'execució de la seva contribució a l'empresa comuna ECSEL, fet a Brussel·les el 30 de març de 2015.

MINISTERI D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

  • Ordre HFP/1298/2017, de 26 de desembre, per la qual es publiquen els límits dels diferents tipus de contractes als efectes de la contractació del sector públic a partir de l'1 de gener de 2018.

  • Ordre HFP/1299/2017, de 27 de desembre, per la qual es modifica l'Ordre PRE/3581/2007, de 10 de desembre, per la qual s'estableixen els departaments de l'Agència Estatal d'Administració Tributària i se'ls atribueixen funcions i competències.

  • Resolució de 27 de desembre de 2017, de la Presidència de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, per la qual es modifica la de 19 de febrer de 2004, sobre organització i atribució de funcions en l'àmbit de competències del Departament de Gestió Tributària.

MINISTERI D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA I PER A LES ADMINISTRACIONS TERRITORIALS

  • Reial decret 1036/2017, de 15 de desembre, pel qual es regula la utilització civil de les aeronaus pilotades per control remot, i es modifiquen el Reial decret 552/2014, de 27 de juny, pel qual es desplega el Reglament de l'aire i les disposicions operatives comunes per als serveis i els procediments de navegació aèria, i el Reial decret 57/2002, de 18 de gener, pel qual s'aprova el Reglament de circulació aèria.

MINISTERI D'ECONOMIA, INDÚSTRIA I COMPETITIVITAT

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid