Butlletí Oficial de l'Estat

Ministeri de la Presidència Butlletí Oficial de l'Estat

Suplement en llengua catalana del BOE: Divendres 12 de gener de 2018, Sup. 11

Índex d'accés

I. Disposicions generals

MINISTERI D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

  • Ordre HFP/1/2018, de 10 de gener, per la qual es modifica l'Ordre HFP/996/2017, de 17 d'octubre, per la qual s'articula el sistema de pagament a tercers creditors per compte de la Comunitat Autònoma de Catalunya amb càrrec als lliuraments a compte corresponents a la seva participació en els règims de finançament autonòmic, mitjançant la constitució d'un compte per a la consignació d'aquests pagaments.

MINISTERI D'OCUPACIÓ I SEGURETAT SOCIAL

  • Correcció d'errors de la Resolució de 18 de desembre de 2017, de la Secretaria d'Estat d'Ocupació, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 15 de desembre de 2017, pel qual s'aprova el Pla Anual de Política d'ocupació per a 2017, segons el que estableix l'article 11.2 del text refós de la Llei d'ocupació, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2015, de 23 d'octubre.

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA I PER A LES ADMINISTRACIONS TERRITORIALS

  • Ordre PRA/2/2018, de 9 de gener, per la qual es crea l'òrgan administratiu encarregat de l'execució del programa de suport a la celebració de l'esdeveniment d'interès públic excepcional "75 Aniversari de l'Escola Diplomàtica".

MINISTERI D'ECONOMIA, INDÚSTRIA I COMPETITIVITAT

  • Ordre EIC/1337/2017, de 18 de desembre, per la qual s'actualitzen els annexos I i II del Reial decret 2028/1986, de 6 de juny, sobre les normes per a l'aplicació de determinades directives de la CEE, relatives a l'homologació de tipus de vehicles automòbils, remolcs, semiremolcs, motocicletes, ciclomotors i vehicles agrícoles, així com de parts i peces d'aquests vehicles.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid