Butlletí Oficial de l'Estat

Ministeri de la Presidència Butlletí Oficial de l'Estat

Suplement en llengua catalana del BOE: Dissabte 13 de gener de 2018, Sup. 12

Índex d'accés

I. Disposicions generals

MINISTERI D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

  • Correcció d'errors de l'Ordre HFP/1258/2017, de 5 de desembre, per la qual s'aproven els preus mitjans de venda aplicables en la gestió de l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, impost sobre successions i donacions i impost especial sobre determinats mitjans de transport.

  • Resolució de 12 de gener de 2018, de la Presidència del Comissionat per al Mercat de Tabacs, per la qual es publiquen els preus de venda al públic de determinades labors de tabac en expenedories de tabac i timbre de l'àrea del monopoli.

MINISTERI D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

  • Reial decret 2/2018, de 12 de gener, pel qual es dicten determinades normes de desplegament del Reial decret llei 5/2015, de 30 d'abril, de mesures urgents en relació amb la comercialització dels drets d'explotació de continguts audiovisuals de les competicions de futbol professional.

  • Reial decret 3/2018, de 12 de gener, pel qual es modifica el Reial decret 275/2007, de 23 de febrer, pel qual es crea l'Observatori Estatal de la Convivència Escolar.

MINISTERI D'AGRICULTURA I PESCA, ALIMENTACIÓ I MEDI AMBIENT

  • Reial decret 5/2018, de 12 de gener, per a l'aplicació de les mesures del programa de suport 2019-2023 al sector vitivinícola espanyol.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid