Butlletí Oficial de l'Estat

Ministeri de la Presidència Butlletí Oficial de l'Estat

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimecres 7 de febrer de 2018, Sup. 34

Índex d'accés

I. Disposicions generals

MINISTERI D'AFERS EXTERIORS I DE COOPERACIÓ

  • Protocol addicional sobre ajuda mútua en cas d'incendis forestals en zones frontereres, adoptat en els termes de l'article 8 del Protocol entre el Regne d'Espanya i la República Portuguesa sobre cooperació tècnica i assistència mútua en matèria de protecció civil fet a Évora el 9 de març de 1992, signat a Figueira da Foz el 8 de novembre de 2003.

  • Correcció d'errors de les Esmenes al Reglament relatiu al transport internacional de mercaderies perilloses per ferrocarril (RID 2017), apèndix C del Conveni relatiu als transports internacionals per ferrocarril (COTIF), fet a Berna el 9 de maig de 1980, adoptades per la Comissió d'experts per al transport de mercaderies perilloses a la 54a sessió, celebrada a Berna el 25 de maig de 2016.

MINISTERI DE DEFENSA

  • Ordre DEF/99/2018, de 5 de febrer, per la qual es regula el procediment que permet als militars de carrera participar en les provisions de llocs de treball a l'Administració civil.

  • Resolució 431/38020/2018, d'1 de febrer, de la Subsecretaria, per la qual es modifica l'annex I de l'Ordre DEF/253/2015, de 9 de febrer, per la qual es regula el règim de vacances, permisos, reduccions de jornada i llicències dels membres de les Forces Armades.

MINISTERI D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

  • Correcció d'errors de l'Ordre ECD/42/2018, de 25 de gener, per la qual es determinen les característiques, el disseny i el contingut de l'avaluació de batxillerat per a l'accés a la universitat, les dates màximes de realització i de resolució dels procediments de revisió de les qualificacions obtingudes, per al curs 2017/2018.

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA I PER A LES ADMINISTRACIONS TERRITORIALS

  • Reial decret 51/2018, de 2 de febrer, pel qual es modifica l'Estatut de l'Agència Estatal Consell Superior d'Investigacions Científiques, aprovat pel Reial decret 1730/2007, de 21 de desembre.

COMUNITAT DE MADRID

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid