Butlletí Oficial de l'Estat

Ministeri de la Presidència Butlletí Oficial de l'Estat

Suplement en llengua catalana del BOE: Dissabte 24 de febrer de 2018, Sup. 49

Índex d'accés

I. Disposicions generals

MINISTERI D'AFERS EXTERIORS I DE COOPERACIÓ

  • Acord entre el Regne d'Espanya i la República de l'Índia sobre l'exercici d'activitats remunerades de familiars dependents del personal diplomàtic, consular, administratiu i tècnic de les missions diplomàtiques i oficines consulars, fet a Madrid el 30 de maig de 2017.

MINISTERI D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

  • Resolució de 23 de febrer de 2018, de la Presidència del Comissionat per al Mercat de Tabacs, per la qual es publiquen els preus de venda al públic de determinades labors de tabac en expenedories de tabac i timbre de la Península i les Illes Balears.

MINISTERI D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

  • Reial decret 84/2018, de 23 de febrer, pel qual es modifica el Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament d'ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents a què es refereix la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, i es regula el règim transitori d'ingrés a què es refereix la disposició transitòria dissetena de la Llei esmentada.

COMUNITAT AUTÒNOMA D'ANDALUSIA

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid