Butlletí Oficial de l'Estat

Ministeri de la Presidència Butlletí Oficial de l'Estat

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimecres 28 de febrer de 2018, Sup. 52

Índex d'accés

I. Disposicions generals

MINISTERI DE DEFENSA

  • Ordre DEF/192/2018, de 20 de febrer, per la qual es modifica l'Ordre DEF/1629/2015, de 30 de juliol, per la qual es desplega l'organització bàsica de l'Exèrcit de l'Aire.

  • Ordre DEF/193/2018, de 20 de febrer, per la qual s'adapten les condicions d'obtenció i expedició del títol de doctor per l'Escola Politècnica Superior de l'Exèrcit i per l'Escola Tècnica Superior d'Enginyers d'Armes Navals al que disposen el Reial decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat, i el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials.

MINISTERI DE SANITAT, SERVEIS SOCIALS I IGUALTAT

  • Ordre SSI/194/2018, de 22 de febrer, per la qual es modifica la part II de l'annex del Reial decret 1101/2011, de 22 de juliol, pel qual s'aprova la llista positiva dels dissolvents d'extracció que es poden utilitzar en la fabricació de productes alimentaris i dels seus ingredients, pel que fa a l'èter dimetílic.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid