Butlletí Oficial de l'Estat

Ministeri de la Presidència Butlletí Oficial de l'Estat

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimarts 27 de febrer de 2018, Sup. 51

Índex d'accés

I. Disposicions generals

MINISTERI D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

  • Ordre HFP/185/2018, de 21 de febrer, per la qual es modifica l'Ordre HAP/149/2013, de 29 de gener, per la qual es regulen els serveis d'automobilisme que presten el Parc Mòbil de l'Estat i les unitats del Parc Mòbil integrades en les delegacions i subdelegacions del Govern i direccions insulars, així com l'Ordre HAP/1177/2015, de 17 de juny, per la qual es regula el Registre de vehicles del sector públic estatal.

  • Ordre HFP/186/2018, de 21 de febrer, per la qual s'aprova el model d'autoliquidació 510 de l'impost sobre els habitatges buits.

  • Ordre HFP/187/2018, de 22 de febrer, per la qual es modifiquen l'Ordre HFP/417/2017, de 12 de maig, per la qual es regulen les especificacions normatives i tècniques que desenvolupen la gestió dels llibres registre de l'impost sobre el valor afegit a través de la seu electrònica de l'Agència Estatal d'Administració Tributària que estableix l'article 62.6 del Reglament de l'impost sobre el valor afegit, aprovat pel Reial decret 1624/1992, de 29 de desembre, i altra normativa tributària, i el model 322 «Impost sobre el valor afegit. Grup d'entitats. Model individual. Autoliquidació mensual. Ingrés de l'impost sobre el valor afegit a la importació liquidat per la duana», aprovat per l'Ordre EHA/3434/2007, de 23 de novembre.

MINISTERI D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

  • Ordre ECD/188/2018, de 12 de febrer, per la qual s'autoritza la implantació dels ensenyaments de formació professional de grau superior corresponents als títols de tècnic superior en manteniment d'aviònica i de tècnic superior en administració i finances a l'Acadèmia Bàsica de l'Aire de Lleó, a partir del curs 2018-2019.

MINISTERI D'AGRICULTURA I PESCA, ALIMENTACIÓ I MEDI AMBIENT

  • Ordre APM/189/2018, de 20 de febrer, per la qual es determina quan els residus de producció procedents de la indústria agroalimentària destinats a alimentació animal són subproductes d'acord amb la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats.

MINISTERI DE SANITAT, SERVEIS SOCIALS I IGUALTAT

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid