Butlletí Oficial de l'Estat

Ministeri de la Presidència Butlletí Oficial de l'Estat

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimecres 7 de març de 2018, Sup. 58

Índex d'accés

I. Disposicions generals

CAP DE L'ESTAT

  • Llei 1/2018, de 6 de març, per la qual s'adopten mesures urgents per pal·liar els efectes produïts per la sequera en determinades conques hidrogràfiques i es modifica el text refós de la Llei d'aigües, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol.

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA I PER A LES ADMINISTRACIONS TERRITORIALS

  • Ordre PRA/222/2018, de 28 de febrer, per la qual es corregeixen errors a l'Ordre PRA/321/2017, de 7 d'abril, per la qual es regulen els procediments de determinació de les emissions dels contaminants atmosfèrics SO2, NOx, partícules i CO procedents de les grans instal·lacions de combustió, el control dels instruments de mesura i el tractament i la remissió de la informació relativa a aquestes emissions.

  • Ordre PRA/223/2018, de 6 de març, per la qual s'habilita l'aeroport de Logronyo-Agoncillo com a pas fronterer.

MINISTERI D'ECONOMIA, INDÚSTRIA I COMPETITIVITAT

  • Correcció d'errors del Reial decret 656/2017, de 23 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament d'emmagatzematge de productes químics i les seves instruccions tècniques complementàries MIE APQ 0 a 10.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid