Butlletí Oficial de l'Estat

Ministeri de la Presidència Butlletí Oficial de l'Estat

Suplement en llengua catalana del BOE: Dijous 15 de març de 2018, Sup. 65

Índex d'accés

I. Disposicions generals

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

  • Recurs d'inconstitucionalitat núm. 739-2018, contra l'article 289.2, la disposició addicional 43a i les disposicions finals 9a, 11a i 12a de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

  • Qüestió d'inconstitucionalitat núm. 95-2018, en relació amb la disposició addicional 9a (actual disposició addicional 7a) del Reial decret legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel qual s'aprova el text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, per possible vulneració de l'article 106.2 CE.

  • Qüestió d'inconstitucionalitat núm. 532-2018, en relació amb l'article 6.1.3r de la Llei 2/1992, de 15 de juny, forestal d'Andalusia, per possible vulneració de l'article 149.1.18a CE.

MINISTERI D'AGRICULTURA I PESCA, ALIMENTACIÓ I MEDI AMBIENT

  • Correcció d'errors del Reial decret 532/2017, de 26 de maig, pel qual es regulen el reconeixement i el funcionament de les organitzacions de productors del sector de fruites i hortalisses.

  • Correcció d'errors del Reial decret 1042/2017, de 22 de desembre, sobre la limitació de les emissions a l'atmosfera de determinats agents contaminants procedents de les instal·lacions de combustió mitjanes i pel qual s'actualitza l'annex IV de la Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera.

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA I PER A LES ADMINISTRACIONS TERRITORIALS

  • Correcció d'errors del Reial decret 773/2017, de 28 de juliol, pel qual es modifiquen diversos reials decrets en matèria de productes i emissions industrials.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid