Butlletí Oficial de l'Estat

Ministeri de la Presidència Butlletí Oficial de l'Estat

Suplement en llengua catalana del BOE: Dissabte 14 de abril de 2018, Sup. 91

Índex d'accés

I. Disposicions generals

CAP DE L'ESTAT

  • Reial decret llei 2/2018, de 13 d'abril, pel qual es modifica el text refós de la Llei de propietat intel·lectual, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, i pel qual s'incorporen a l'ordenament jurídic espanyol la Directiva 2014/26/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, i la Directiva (UE) 2017/1564 del Parlament Europeu i del Consell, de 13 de setembre de 2017.

MINISTERI D'AFERS EXTERIORS I DE COOPERACIÓ

  • Correcció d'errors a les Esmenes als annexos A i B de l'Acord europeu sobre transport internacional de mercaderies perilloses per carretera (ADR 2017), adoptades a Ginebra el 3 de juliol de 2017.

MINISTERI D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

  • Reial decret 213/2018, de 13 d'abril, pel qual es modifica el Reial decret 362/2017, de 8 d'abril, pel qual es desenvolupa l'estructura orgànica bàsica del Ministeri de Foment, i es modifica el Reial decret 424/2016, d'11 de novembre, pel qual s'estableix l'estructura orgànica bàsica dels departaments ministerials.

  • Resolució de 13 d'abril de 2018, de la Presidència del Comissionat per al Mercat de Tabacs, per la qual es publiquen els preus de venda al públic de determinades labors de tabac en expenedories de tabac i timbre de l'àrea del monopoli.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid