Butlletí Oficial de l'Estat

Ministeri de la Presidència Butlletí Oficial de l'Estat

Suplement en llengua catalana del BOE: Dilluns 16 de abril de 2018, Sup. 92

Índex d'accés

I. Disposicions generals

MINISTERI D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

  • Resolució de 9 d'abril de 2018, de la Secretaria d'Estat d'Educació, Formació Professional i Universitats per la qual es corregeixen errors en la de 23 de març de 2018, per la qual s'estableixen les instruccions per al càlcul de la qualificació final que ha de figurar en les credencials de convalidació per 1r de batxillerat i d'homologació de títols estrangers al títol de graduat o graduada en educació secundària obligatòria i al de batxiller espanyol.

MINISTERI D'ENERGIA, TURISME I AGENDA DIGITAL

  • Resolució de 6 d'abril de 2018, de la Direcció General de Política Energètica i Mines, per la qual es publiquen els nous preus de venda, abans d'impostos, dels gasos liquats del petroli per canalització.

MINISTERI D'AGRICULTURA I PESCA, ALIMENTACIÓ I MEDI AMBIENT

  • Reial decret 209/2018, de 6 d'abril, pel qual s'aprova el Pla territorial sectorial d'infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya (PINFRECAT20).

  • Reial decret 210/2018, de 6 d'abril, pel qual s'aprova el Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20).

MINISTERI D'ECONOMIA, INDÚSTRIA I COMPETITIVITAT

  • Resolució de 28 de març de 2018, de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions, per la qual s'aproven els recàrrecs a favor del Consorci de Compensació d'Assegurances en matèria d'assegurança de riscos extraordinaris a satisfer obligatòriament pels assegurats, la clàusula de cobertura a inserir en les pòlisses d'assegurança ordinària i la informació a facilitar per les entitats asseguradores relativa a les pòlisses incloses en el règim de cobertura dels riscos extraordinaris.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid