Butlletí Oficial de l'Estat

Ministeri de la Presidència Butlletí Oficial de l'Estat

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimarts 17 de abril de 2018, Sup. 93

Índex d'accés

I. Disposicions generals

MINISTERI D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

  • Ordre HFP/386/2018, de 13 d'abril, per la qual es modifica l'Ordre EHA/2027/2007, de 28 de juny, per la qual es desplega parcialment el Reial decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament general de recaptació, en relació amb les entitats de crèdit que presten el servei de col·laboració en la gestió recaptatòria de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

MINISTERI D'ENERGIA, TURISME I AGENDA DIGITAL

  • Resolució de 10 d'abril de 2018, de la Direcció General de Política Energètica i Mines, per la qual es fixen els preus del producte i els impostos especials aplicables a l'hulla, el fuel, el dièsel oil i el gasoil a aplicar en la liquidació del segon semestre de 2017.

MINISTERI D'AGRICULTURA I PESCA, ALIMENTACIÓ I MEDI AMBIENT

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA I PER A LES ADMINISTRACIONS TERRITORIALS

  • Reial decret 191/2018, de 6 d'abril, pel qual s'estableix la transmissió electrònica de dades de les prescripcions veterinàries d'antibiòtics destinats a animals productors d'aliments per al consum humà, i es modifiquen diversos reials decrets en matèria de ramaderia.

MINISTERI D'ECONOMIA, INDÚSTRIA I COMPETITIVITAT

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid