Butlletí Oficial de l'Estat

Ministeri de la Presidència Butlletí Oficial de l'Estat

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimecres 2 de maig de 2018, Sup. 106

Índex d'accés

I. Disposicions generals

MINISTERI D'AFERS EXTERIORS I DE COOPERACIÓ

  • Esmenes de 2016 a l'annex del Conveni internacional per prevenir la contaminació pels vaixells, 1973, modificat pel Protocol de 1978 (Conveni MARPOL), adoptades a Londres el 28 d'octubre de 2016 mitjançant la Resolució MEPC.277(70).

  • Correcció d'errors de les Esmenes al Codi tècnic relatiu al control de les emissions d'òxids de nitrogen dels motors dièsel marins, adoptades mitjançant la Resolució MEPC.272(69). (Prova dels motors de gas i els motors de combustible mixt).

MINISTERI DE JUSTÍCIA

MINISTERI DE DEFENSA

  • Ordre DEF/440/2018, de 24 d'abril, per la qual es modifica l'Ordre DEF/1097/2012, de 24 de maig, per la qual es determinen les titulacions requerides per ingressar en els centres docents militars de formació per a accés a les diferents escales d'oficials i suboficials de les Forces Armades.

MINISTERI D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

  • Ordre HFP/441/2018, de 26 d'abril, per la qual s'aproven els models de declaració de l'impost sobre societats i de l'impost sobre la renda de no residents corresponent a establiments permanents i a entitats en règim d'atribució de rendes constituïdes a l'estranger amb presència en territori espanyol, per als períodes impositius iniciats entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2017, es dicten instruccions relatives al procediment de declaració i ingrés i s'estableixen les condicions generals i el procediment per a la seva presentació electrònica, i per la qual es modifica el model 222 «Impost sobre societats. Règim de consolidació fiscal. Pagament fraccionat» aprovat per l'Ordre HFP/227/2017, de 13 de març.

COMUNITAT AUTÒNOMA DE CATALUNYA

  • Resolució 9/XII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 2/2018, del 9 de març, de recuperació d'una part de la paga extraordinària i addicional del mes de desembre de 2012 del personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya.

  • Resolució 10/XII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 1/2018, del 9 de març, de necessitats financeres del sector públic en pròrroga pressupostària.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid