Butlletí Oficial de l'Estat

Ministeri de la Presidència Butlletí Oficial de l'Estat

Suplement en llengua catalana del BOE: Dilluns 7 de maig de 2018, Sup. 110

Índex d'accés

I. Disposicions generals

MINISTERI D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

  • Ordre HFP/457/2018, de 30 d'abril, per la qual es modifica l'Ordre EHA/1049/2008, de 10 d'abril, de declaració de béns i serveis de contractació centralitzada.

  • Ordre HFP/458/2018, de 3 de maig, per la qual es modifica l'Ordre EHA/2043/2010, de 22 de juliol, per la qual es regula el procediment de remissió dels comptes anuals i altra informació que les entitats del sector públic empresarial i fundacional de l'Estat han de retre al Tribunal de Comptes, i de la informació de caràcter anual i trimestral a remetre a la Intervenció General de l'Administració de l'Estat.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid