Butlletí Oficial de l'Estat

Ministeri de la Presidència Butlletí Oficial de l'Estat

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimarts 15 de maig de 2018, Sup. 118

Índex d'accés

I. Disposicions generals

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

  • Qüestió d'inconstitucionalitat núm. 1319-2018, en relació amb la disposició transitòria única, apartat quatre, número 2, de la Llei foral 19/2017, de 27 de desembre, per la qual es modifica la Llei foral 2/1995, de 10 de març, d'hisendes locals de Navarra, per possible vulneració de l'article 149.1.6a CE.

MINISTERI D'AFERS EXTERIORS I DE COOPERACIÓ

  • Esmenes de 2016 a l'annex del Protocol de 1997 que esmena el Conveni internacional per prevenir la contaminació pels vaixells, 1973, modificat pel Protocol de 1978 (Conveni MARPOL), adoptades a Londres el 28 d'octubre de mitjançant la Resolució MEPC.278(70).

  • Correcció d'errors del Conveni entre el Regne d'Espanya i la República Islàmica de Mauritània sobre cooperació en matèria de seguretat, fet «ad referendum» a Madrid el 26 de maig de 2015.

MINISTERI D'ENERGIA, TURISME I AGENDA DIGITAL

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid