Butlletí Oficial de l'Estat

Ministeri de la Presidència Butlletí Oficial de l'Estat

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimecres 23 de maig de 2018, Sup. 125

Índex d'accés

I. Disposicions generals

MINISTERI D'AFERS EXTERIORS I DE COOPERACIÓ

  • Protocol que modifica el Conveni entre el Regne d'Espanya i el Regne de Bèlgica tendent a evitar la doble imposició i prevenir l'evasió i el frau fiscal en matèria d'impostos sobre la renda i sobre el patrimoni i el Protocol, signats a Brussel·les el 14 de juny de 1995, modificats per l'Acta addicional signada a Madrid el 22 de juny de 2000, fet a Brussel·les el 2 de desembre de 2009.

MINISTERI D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

  • Correcció d'errors de l'Ordre HFP/187/2018, de 22 de febrer, per la qual es modifiquen l'Ordre HFP/417/2017, de 12 de maig, per la qual es regulen les especificacions normatives i tècniques que desenvolupen la gestió dels llibres registre de l'impost sobre el valor afegit a través de la seu electrònica de l'Agència Estatal d'Administració Tributària que estableix l'article 62.6 del Reglament de l'impost sobre el valor afegit, aprovat pel Reial decret 1624/1992, de 29 de desembre, i altra normativa tributària, i el model 322 «Impost sobre el valor afegit. Grup d'entitats. Model individual. Autoliquidació mensual. Ingrés de l'impost sobre el valor afegit a la importació liquidat per la duana», aprovat per l'Ordre EHA/3434/2007, de 23 de novembre.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid