Butlletí Oficial de l'Estat

Ministeri de la Presidència Butlletí Oficial de l'Estat

Suplement en llengua catalana del BOE: Dijous 24 de maig de 2018, Sup. 126

Índex d'accés

I. Disposicions generals

CAP DE L'ESTAT

  • Llei 2/2018, de 23 de maig, per la qual es modifica la Llei 14/2010, de 5 de juliol, sobre les infraestructures i els serveis d'informació geogràfica a Espanya.

  • Correcció d'errors de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

CORTS GENERALS

  • Resolució de 10 de maig de 2018, del Congrés dels Diputats, per la qual s'ordena la publicació de l'Acord de convalidació del Reial decret llei 2/2018, de 13 d'abril, pel qual es modifica el text refós de la Llei de propietat intel·lectual, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, i pel qual s'incorporen a l'ordenament jurídic espanyol la Directiva 2014/26/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, i la Directiva (UE) 2017/1564 del Parlament Europeu i del Consell, de 13 de setembre de 2017.

  • Resolució de 10 de maig de 2018, del Congrés dels Diputats, per la qual s'ordena la publicació de l'Acord de convalidació del Reial decret llei 3/2018, de 20 d'abril, pel qual es modifica la Llei 16/1987, de 30 de juliol, d'ordenació dels transports terrestres, en matèria d'arrendament de vehicles amb conductor.

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA I PER A LES ADMINISTRACIONS TERRITORIALS

  • Reial decret 274/2018, d'11 de maig, pel qual es regulen la residència, els desplaçaments i la localització del personal de la Guàrdia Civil.

  • Ordre PRA/516/2018, de 22 de maig, per la qual es modifica l'annex II del Reial decret 1205/2011, de 26 d'agost, sobre la seguretat de les joguines.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid