Butlletí Oficial de l'Estat

Ministeri de la Presidència Butlletí Oficial de l'Estat

Suplement en llengua catalana del BOE: Divendres 25 de maig de 2018, Sup. 127

Índex d'accés

I. Disposicions generals

MINISTERI DE DEFENSA

  • Ordre DEF/517/2018, de 22 de maig, per la qual es modifica l'Ordre DEF/1846/2015, de 9 de setembre, per la qual es determina l'estructura orgànica bàsica de l'Acadèmia Central de la Defensa.

MINISTERI D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

  • Correcció d'errors de l'Ordre HFP/335/2018, de 28 de març, per la qual es redueixen per al període impositiu 2017 els índexs de rendiment net aplicables en el mètode d'estimació objectiva de l'impost sobre la renda de les persones físiques per a les activitats agrícoles i ramaderes afectades per diverses circumstàncies excepcionals.

COMUNITAT AUTÒNOMA D'ANDALUSIA

  • Llei 1/2018, de 26 d'abril, per la qual s'estableix el dret de tanteig i retracte en desnonaments d'habitatges a Andalusia, mitjançant la modificació de la Llei 1/2010, de 8 de març, reguladora del dret a l'habitatge a Andalusia, i es modifica la Llei 13/2005, d'11 de novembre, de mesures per a l'habitatge protegit i el sòl.

  • Llei 2/2018, de 26 d'abril, relativa a la modificació de la Llei 6/2016, d'1 d'agost, per la qual es modifica la Llei 7/2002, de 17 de desembre, d'ordenació urbanística d'Andalusia, per incorporar mesures urgents en relació amb les edificacions construïdes sobre parcel·lacions urbanístiques en sòl no urbanitzable.

  • Llei 3/2018, de 8 de maig, andalusa de foment de l'emprenedoria.

  • Llei 4/2018, de 8 de maig, andalusa del voluntariat.

COMUNITAT AUTÒNOMA DEL PRINCIPAT D'ASTÚRIES

COMUNITAT AUTÒNOMA D'EXTREMADURA

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid