Butlletí Oficial de l'Estat

Ministeri de la Presidència Butlletí Oficial de l'Estat

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimecres 13 de juny de 2018, Sup. 143

Índex d'accés

I. Disposicions generals

MINISTERI D'HISENDA

  • Resolució de 8 de juny de 2018, de la Direcció General de Racionalització i Centralització de la Contractació, per la qual es dona compliment a la disposició addicional segona de l'Ordre EHA/1049/2008, de 10 d'abril, de declaració de béns i serveis de contractació centralitzada.

MINISTERI D'ENERGIA, TURISME I AGENDA DIGITAL

  • Resolució de 22 de març de 2018, de la Secretaria d'Estat per a la Societat de la Informació i l'Agenda Digital, per la qual es publiquen els requisits tècnics de les interfícies radioelèctriques: IR-260, relativa a equips de radioenllaços de servei fix a la banda 48,5-50,2 GHz juntament amb 50,9-52,6 GHz; IR-261, relativa a equips de radioenllaços de servei fix a la banda 57-64 GHz; IR-262, relativa a equips de radioenllaços de servei fix a la banda 64-66 GHz; IR-263, relativa a equips de dades de banda ampla a 60 GHz.

  • Resolució de 9 d'abril de 2018, de la Secretaria d'Estat per a la Societat de la Informació i l'Agenda Digital, per la qual es publiquen els requisits tècnics de la interfície radioelèctrica IR-101, relativa a equips per micròfons sense fil a 1.800 MHz.

  • Resolució de 6 de juny de 2018, de la Direcció General de Política Energètica i Mines, que modifica la de 25 de juliol de 2006, per la qual es regulen les condicions d'assignació i el procediment d'aplicació de la interrompibilitat en el sistema gasista.

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA, RELACIONS AMB LES CORTS I IGUALTAT

  • Resolució d'11 de juny de 2018, de la Subsecretaria, per la qual es modifica l'annex de l'Acord del Consell de Ministres de 21 de desembre de 2001, pel qual es disposa la numeració de les ordres ministerials que es publiquen en el «Butlletí Oficial de l'Estat».

MINISTERI PER A LA TRANSICIÓ ECOLÒGICA

  • Correcció d'errors de l'Ordre TEC/625/2018, d'11 de juny, per la qual s'avoca la competència de la Secretaria d'Estat d'Energia i es modifica la Resolució de 9 de maig de 2018, de la Secretaria d'Estat d'Energia, per la qual s'aproven les regles de funcionament dels mercats diari i intradiari de producció d'energia elèctrica.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid