Butlletí Oficial de l'Estat

Ministeri de la Presidència Butlletí Oficial de l'Estat

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimarts 12 de juny de 2018, Sup. 142

Índex d'accés

I. Disposicions generals

CAP DE L'ESTAT

  • Llei 3/2018, d'11 de juny, per la qual es modifica la Llei 23/2014, de 20 de novembre, de reconeixement mutu de resolucions penals a la Unió Europea, per regular l'ordre europea d'investigació.

  • Llei 4/2018, d'11 de juny, per la qual es modifica el text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre.

  • Llei 5/2018, d'11 de juny, de modificació de la Llei 1/2000, de 7 de gener, d'enjudiciament civil, en relació amb l'ocupació il·legal d'habitatges.

MINISTERI DE DEFENSA

  • Reial decret 336/2018, de 25 de maig, pel qual es crea la medalla de campanya per reconèixer la participació en determinades operacions militars i campanyes a l'exterior i s'estableixen els criteris generals per a la seva concessió.

MINISTERI D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

  • Resolució de 4 de juny de 2018, conjunta de la Direcció General de l'Agència Estatal d'Administració Tributària i la Secretaria General del Tresor i Política Financera, per la qual es modifica la de 13 d'octubre de 2016, per la qual s'estableixen el procediment i les condicions per a la participació per via telemàtica en procediments d'alienació de béns mitjançant el portal de subhastes de l'Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat.

MINISTERI DE POLÍTICA TERRITORIAL I FUNCIÓ PÚBLICA

MINISTERI PER A LA TRANSICIÓ ECOLÒGICA

  • Ordre TEC/625/2018, d'11 de juny, per la qual s'avoca la competència de la Secretaria d'Estat d'Energia i es modifica la Resolució de 9 de maig de 2018, de la Secretaria d'Estat d'Energia, per la qual s'aproven les regles de funcionament dels mercats diari i intradiari de producció d'energia elèctrica.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid