Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dissabte 12 de gener de 2019, Sup. 11

I. Disposicions generals

CAP DE L'ESTAT

  • Reial decret llei 1/2019, d'11 de gener, de mesures urgents per adequar les competències de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència a les exigències derivades del dret comunitari en relació a les directives 2009/72/CE i 2009/73/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 13 de juliol de 2009, sobre normes comunes per al mercat interior de l'electricitat i del gas natural.

MINISTERI D'HISENDA

  • Resolució d'11 de gener de 2019, de la Presidència del Comissionat per al Mercat de Tabacs, per la qual es publiquen els preus de venda al públic de determinades labors de tabac en expenedories de tabac i timbre de l'àrea del monopoli.

MINISTERI D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

  • Reial decret 1/2019, d'11 de gener, pel qual s'estableixen els principis bàsics comuns d'avaluació aplicables a les proves de certificació oficial dels nivells intermedi B1, intermedi B2, avançat C1, i avançat C2 dels ensenyaments d'idiomes de règim especial.

MINISTERI D'AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ

  • Reial decret 2/2019, d'11 de gener, pel qual es modifiquen les bases reguladores de la concessió d'ajudes a la integració associativa i la dinamització industrial, que estableixen el Reial decret 1010/2015, de 6 de novembre; el Reial decret 126/2016, d'1 d'abril; el Reial decret 197/2016, de 13 de maig; el Reial decret 254/2016, de 10 de juny, i el Reial decret 312/2016, de 29 de juliol, en el marc del Programa nacional de desenvolupament rural 2014-2020.

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA, RELACIONS AMB LES CORTS I IGUALTAT

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid