Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimarts 15 de gener de 2019, Sup. 13

I. Disposicions generals

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA, RELACIONS AMB LES CORTS I IGUALTAT

  • Ordre PCI/12/2019, de 14 de gener, per la qual es determinen les característiques, el disseny i el contingut de l'avaluació de batxillerat per a l'accés a la universitat, i les dates màximes de realització i de resolució dels procediments de revisió de les qualificacions obtingudes en el curs 2018-2019.

MINISTERI DE SANITAT, CONSUM I BENESTAR SOCIAL

  • Ordre SCB/1453/2018, de 26 de desembre, per la qual es corregeixen errors a l'Ordre SCB/1244/2018, de 23 de novembre, per la qual es procedeix a l'actualització el 2018 del sistema de preus de referència de medicaments en el Sistema Nacional de Salut.

COMUNITAT AUTÒNOMA DE CANTÀBRIA

COMUNITAT FORAL DE NAVARRA

  • Llei foral 26/2018, de 13 de desembre, per la qual es concedeix un crèdit extraordinari en el pressupost de despeses de 2018 per un import de 35.546.085 euros per a la realització d'inversions financerament sostenibles que preveu la Llei foral 19/2018, de 10 d'octubre.

  • Decret foral legislatiu 2/2018, de 28 de novembre, d'harmonització tributària, pel qual es modifiquen la Llei foral 20/1992, de 30 de desembre, d'impostos especials, i la Llei foral 11/2015, de 18 de març, per la qual es regulen l'impost sobre el valor de la producció de l'energia elèctrica, l'impost sobre els gasos fluorats d'efecte d'hivernacle i l'impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid