Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dissabte 16 de febrer de 2019, Sup. 41

I. Disposicions generals

MINISTERI D'AFERS EXTERIORS, UNIÓ EUROPEA I COOPERACIÓ

  • Aplicació provisional de l'Acord entre el Regne d'Espanya i el Regne Unit de Gran Bretanya i Irlanda del Nord sobre la participació en determinades eleccions de nacionals de cada país residents en el territori de l'altre, fet a Madrid el 21 de gener de 2019.

MINISTERI D'HISENDA

  • Ordre HAC/135/2019, de 31 de gener, per la qual es modifica l'Ordre EHA/3482/2007, de 20 de novembre, per la qual s'aproven determinats models, es refonen i s'actualitzen diverses normes de gestió en relació amb els impostos especials de fabricació i amb l'impost sobre les vendes detallistes de determinats hidrocarburs i es modifica l'Ordre EHA/1308/2005, d'11 de maig, per la qual s'aprova el model 380 de declaració liquidació de l'impost sobre el valor afegit en operacions assimilades a les importacions, es determinen el lloc, la forma i el termini de presentació, així com les condicions generals i el procediment per a la seva presentació per mitjans telemàtics.

  • Resolució de 15 de febrer de 2019, de la Presidència del Comissionat per al Mercat de Tabacs, per la qual es publiquen els preus de venda al públic de determinades labors de tabac en expenedories de tabac i timbre de la Península i les Illes Balears.

MINISTERI DE TREBALL, MIGRACIONS I SEGURETAT SOCIAL

  • Reial decret 68/2019, de 15 de febrer, pel qual es regula la concessió d'una subvenció directa a la Fundació Espanya Salut per al desenvolupament de programes sanitaris i socials, adreçats a persones espanyoles residents a Veneçuela, així com la concessió d'ajudes individuals directes per a l'atenció en asils privats de persones grans o dependents.

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA, RELACIONS AMB LES CORTS I IGUALTAT

  • Reial decret 71/2019, de 15 de febrer, pel qual es regulen les pensions i indemnitzacions del règim de classes passives de l'Estat dels militars de complement i dels militars professionals de tropa i marineria amb una relació de serveis de caràcter temporal.

  • Reial decret 72/2019, de 15 de febrer, pel qual es regula el programa d'incentius a la mobilitat eficient i sostenible (Programa MOVES).

MINISTERI DE SANITAT, CONSUM I BENESTAR SOCIAL

  • Reial decret 40/2019, d'1 de febrer, pel qual es modifica el Reial decret 184/2015, de 13 de març, pel qual es regula el catàleg homogeni d'equivalències de les categories professionals del personal estatutari dels serveis de salut i el procediment de la seva actualització, per incorporar les categories professionals corresponents al personal sanitari tècnic superior.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid