Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimecres 20 de febrer de 2019, Sup. 44

I. Disposicions generals

MINISTERI D'HISENDA

  • Resolució d'11 de febrer de 2019, de la Direcció General de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, per la qual es modifica la de 28 de febrer de 2006, per la qual s'estableixen les condicions generals i el procediment per a la validació mitjançant un codi NRC dels avals atorgats per les entitats de crèdit i per les societats de garantia recíproca i presentats pels interessats davant l'Administració tributària.

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA, RELACIONS AMB LES CORTS I IGUALTAT

  • Reial decret 70/2019, de 15 de febrer, pel qual es modifiquen el Reglament de la Llei d'ordenació dels transports terrestres i altres normes reglamentàries en matèria de formació dels conductors dels vehicles de transport per carretera, de documents de control en relació amb els transports per carretera, de transport sanitari per carretera, de transport de mercaderies perilloses i del Comitè Nacional del Transport per Carretera.

  • Ordre PCI/154/2019, de 19 de febrer, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 30 de novembre de 2018, pel qual s'aproven instruccions per actualitzar les convocatòries de proves selectives de personal funcionari, estatutari i laboral, civil i militar, amb vista a eliminar certes causes mèdiques d'exclusió en l'accés a l'ocupació pública.

  • Ordre PCI/155/2019, de 19 de febrer, per la qual s'aproven les normes per les quals s'han de regir els processos de selecció per a l'ingrés en els centres docents de formació per a la incorporació a l'escala de caporals i guàrdies de la Guàrdia Civil.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid