Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dijous 21 de febrer de 2019, Sup. 45

I. Disposicions generals

CAP DE L'ESTAT

  • Llei orgànica 1/2019, de 20 de febrer, per la qual es modifica la Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi penal, per transposar directives de la Unió Europea en els àmbits financer i de terrorisme, i abordar qüestions d'índole internacional.

  • Llei 1/2019, de 20 de febrer, de secrets empresarials.

CORTS GENERALS

  • Resolució de 13 de febrer de 2019, del Congrés dels Diputats, per la qual s'ordena la publicació de l'Acord de convalidació del Reial decret llei 1/2019, d'11 de gener, de mesures urgents per adequar les competències de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència a les exigències derivades del dret comunitari en relació amb les directives 2009/72/CE i 2009/73/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 13 de juliol de 2009, sobre normes comunes per al mercat interior de l'electricitat i del gas natural.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

  • Recurs d'inconstitucionalitat núm. 344-2019, contra la Llei 21/2018, de 16 d'octubre, de la Generalitat, de mancomunitats de la Comunitat Valenciana, en els articles 2.3, 12, 13 a 17, 36, 50 apartats 2, 3, 4 i 5, disposició transitòria única paràgraf segon i annex.

MINISTERI DE JUSTÍCIA

  • Instrucció de 18 de febrer de 2019, de la Direcció General dels Registres i del Notariat, sobre actualització del règim registral de la filiació dels nascuts mitjançant gestació per substitució.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid