Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimecres 13 de març de 2019, Sup. 62

I. Disposicions generals

CAP DE L'ESTAT

  • Llei orgànica 3/2019, de 12 de març, de reforma de l'Estatut d'autonomia de la Comunitat Valenciana en matèria de participació de la Generalitat Valenciana en les decisions sobre inversió de l'Estat a la Comunitat Valenciana.

MINISTERI D'HISENDA

  • Ordre HAC/277/2019, de 4 de març, per la qual s'aproven els models de declaració de l'impost sobre la renda de les persones físiques i de l'impost sobre el patrimoni, exercici 2018, es determinen el lloc, la manera i els terminis de la seva presentació, s'estableixen els procediments d'obtenció, modificació, confirmació i presentació de l'esborrany de declaració de l'impost sobre la renda de les persones físiques, es determinen les condicions generals i el procediment per a la presentació d'ambdós per mitjans telemàtics o telefònics i per la qual es modifica l'Ordre HAP/2194/2013, de 22 de novembre, per la qual es regulen els procediments i les condicions generals per a la presentació de determinades autoliquidacions, declaracions informatives, declaracions censals, comunicacions i sol·licituds de devolució, de naturalesa tributària.

MINISTERI DE SANITAT, CONSUM I BENESTAR SOCIAL

  • Ordre SCB/278/2019, de 7 de març, per la qual es modifica l'Ordre SPI/2136/2011, de 19 de juliol, per la qual es fixen les modalitats de control sanitari en frontera per la inspecció farmacèutica i es regula el Sistema informàtic d'inspecció farmacèutica de Sanitat Exterior.

JUNTA ELECTORAL CENTRAL

  • Instrucció 4/2019, d'11 de març, de la Junta Electoral Central, de modificació de la Instrucció 2/2019, de 18 de febrer, sobre aplicació de les disposicions legals en relació amb les despeses electorals, les subvencions per a l'enviament directe de propaganda electoral i la comptabilitat electoral, en cas de concurrència d'eleccions locals, autonòmiques i al Parlament Europeu.

  • Instrucció 5/2019, d'11 de març, de la Junta Electoral Central, sobre aplicació de la modificació de la Llei orgànica del règim electoral general duta a terme per la Llei orgànica 2/2018, de 5 de desembre, per garantir el dret de sufragi de totes les persones amb discapacitat.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid