Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dissabte 23 de març de 2019, Sup. 71

I. Disposicions generals

MINISTERI D'HISENDA

  • Resolució de 22 de març de 2019, de la Presidència del Comissionat per al Mercat de Tabacs, per la qual es publiquen els preus de venda al públic de determinades labors de tabac en expenedories de tabac i timbre de l'àrea del monopoli.

MINISTERI DE FOMENT

  • Reial decret 131/2019, de 8 de març, pel qual es desenvolupa l'obligació de consignació de vaixells.

  • Resolució de 20 de març de 2019, de la Secretaria d'Estat d'Infraestructures, Transport i Habitatge, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 15 de març de 2019, pel qual es revisen i es modifiquen els tipus d'interès efectius anuals vigents per als préstecs qualificats o convinguts concedits en el marc del programa 1994 i 1995 del Pla d'habitatge 1992-1995, el programa 1998 del Pla d'habitatge 1996-1999, Pla d'habitatge 2002-2005 i Pla d'habitatge 2005-2008.

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA, RELACIONS AMB LES CORTS I IGUALTAT

  • Ordre PCI/327/2019, de 20 de març, per la qual es modifica l'Ordre PRE/3581/2007, de 10 de desembre, per la qual s'estableixen els departaments de l'Agència Estatal d'Administració Tributària i se'ls atribueixen funcions i competències.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid