Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dissabte 30 de març de 2019, Sup. 77

I. Disposicions generals

CAP DE L'ESTAT

  • Reial decret llei 9/2019, de 29 de març, pel qual es modifica la Llei 14/1994, d'1 de juny, per la qual es regulen les empreses de treball temporal, per a la seva adaptació a l'activitat de l'estiba portuària i es conclou l'adaptació legal del règim dels treballadors per a la prestació del servei portuari de manipulació de mercaderies.

  • Reial decret llei 10/2019, de 29 de març, pel qual es prorroga per a 2019 la destinació del superàvit de les comunitats autònomes i de les entitats locals per a inversions sostenibles financerament i s'adopten altres mesures en relació amb les funcions del personal de les entitats locals amb habilitació de caràcter nacional.

MINISTERI DE JUSTÍCIA

  • Ordre JUS/364/2019, de 22 de març, per la qual es determina el percentatge del complement de destinació a retribuir per substitucions efectuades per lletrats de l'Administració de justícia als quals sigui aplicable el Reial decret 1130/2003, de 5 de setembre, pel qual es regula el règim retributiu del cos de secretaris judicials.

MINISTERI D'HISENDA

  • Reial decret 130/2019, de 8 de març, pel qual es regulen la base de dades nacional de subvencions i la publicitat de les subvencions i la resta d'ajuts públics.

  • Resolució de 29 de març de 2019, de la Presidència del Comissionat per al Mercat de Tabacs, per la qual es publiquen els preus de venda al públic de determinades labors de tabac en expenedories de tabac i timbre de l'àrea del monopoli.

MINISTERI DE L'INTERIOR

  • Ordre INT/365/2019, de 27 de març, per la qual es modifica l'Ordre INT/372/2018, de 28 de març, per la qual es crea i es regula el funcionament de la Comissió Ministerial d'Administració Digital del Ministeri de l'Interior.

MINISTERI DE TREBALL, MIGRACIONS I SEGURETAT SOCIAL

  • Reial decret 207/2019, de 29 de març, pel qual es regula el sistema nacional d'admissió de membres i socis de la xarxa EURES a Espanya.

MINISTERI PER A LA TRANSICIÓ ECOLÒGICA

  • Reial decret 216/2019, de 29 de març, pel qual s'aprova la llista d'espècies exòtiques invasores preocupants per a la regió ultraperifèrica de les illes Canàries i pel qual es modifica el Reial decret 630/2013, de 2 d'agost, per qual es regula el Catàleg espanyol d'espècies exòtiques invasores.

  • Reial decret 217/2019, de 29 de març, pel qual es regula la concessió directa d'una subvenció a la Comunitat Autònoma de Canàries per abaratir als agricultors el sobrecost de la dessalatge i de l'extracció d'aigua de pous i de galeries per el reg agrícola a Canàries.

  • Resolució de 22 de març de 2019, de la Direcció General de Política Energètica i Mines, per la qual es publica la tarifa d'últim recurs de gas natural.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid