Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dilluns 1 de abril de 2019, Sup. 78

I. Disposicions generals

MINISTERI D'AFERS EXTERIORS, UNIÓ EUROPEA I COOPERACIÓ

  • Acord entre els estats membres de la Unió Europea relatiu a l'Estatut del personal militar i civil destacat en les institucions de la Unió Europea, de les casernes generals i de les forces que es poden posar a disposició de la Unió Europea en el marc de la preparació i l'execució de les operacions que preveu l'apartat 2 de l'article 17 del Tractat de la Unió Europea, inclosos els exercicis, i del personal civil i militar dels estats membres posat a disposició de la Unió Europea perquè actuï en aquest context (EU SOFA), fet a Brussel·les el 17 de novembre de 2003.

MINISTERI D'HISENDA

  • Correcció d'errors de l'Ordre HAC/277/2019, de 4 de març, per la qual s'aproven els models de declaració de l'impost sobre la renda de les persones físiques i de l'impost sobre el patrimoni, exercici 2018, se'n determinen el lloc, la forma i els terminis de presentació, s'estableixen els procediments d'obtenció, modificació, confirmació i presentació de l'esborrany de declaració de l'impost sobre la renda de les persones físiques, es determinen les condicions generals i el procediment per a la presentació dels dos per mitjans telemàtics o telefònics, i per la qual es modifica l'Ordre HAP/2194/2013, de 22 de novembre, per la qual es regulen els procediments i les condicions generals per a la presentació de determinades autoliquidacions, declaracions informatives, declaracions censals, comunicacions i sol·licituds de devolució, de naturalesa tributària.

MINISTERI DE TREBALL, MIGRACIONS I SEGURETAT SOCIAL

  • Ordre TMS/368/2019, de 28 de març, per la qual es desplega el Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l'ocupació en l'àmbit laboral, en relació amb l'oferta formativa de les administracions competents i el seu finançament, i s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques destinades al seu finançament.

  • Ordre TMS/369/2019, de 28 de març, per la qual es regula el Registre estatal d'entitats de formació del sistema de formació professional per a l'ocupació en l'àmbit laboral, així com els processos comuns d'acreditació i inscripció de les entitats de formació per impartir especialitats formatives incloses en el Catàleg d'especialitats formatives.

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA, RELACIONS AMB LES CORTS I IGUALTAT

  • Reial decret 147/2019, de 15 de març, sobre compensació al transport marítim i aeri de mercaderies no incloses a l'annex I del Tractat de funcionament de la Unió Europea, amb origen o destinació a les illes Canàries.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid