Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimarts 2 de abril de 2019, Sup. 79

I. Disposicions generals

PRESIDÈNCIA DEL GOVERN

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

  • Qüestió d'inconstitucionalitat núm. 1020-2019, en relació amb els articles 107 i 108 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, en relació amb l'article 31 CE.

  • Recurs d'inconstitucionalitat núm. 4541-2010, contra el paràgraf segon de la disposició final cinquena, l'article 14 en relació amb el 17 i l'article 19.2 de la Llei orgànica 2/2010, de 3 de març, de salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de l'embaràs.

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA, RELACIONS AMB LES CORTS I IGUALTAT

MINISTERI DE POLÍTICA TERRITORIAL I FUNCIÓ PÚBLICA

  • Reial decret 211/2019, de 29 de març, pel qual s'aprova l'oferta d'ocupació pública per a l'any 2019.

  • Reial decret 212/2019, de 29 de març, pel qual s'aprova l'oferta d'ocupació pública de la Policia Nacional per a l'any 2019.

  • Reial decret 213/2019, de 29 de març, pel qual s'aprova l'oferta d'ocupació pública del Cos de la Guàrdia Civil per a l'any 2019.

  • Reial decret 214/2019, de 29 de març, pel qual s'aprova l'oferta d'ocupació pública d'estabilització corresponent a la Llei 3/2017, de 27 de juny, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2017, per al personal de l'Administració de justícia per a 2019.

  • Reial decret 215/2019, de 29 de març, pel qual s'aprova l'oferta d'ocupació pública d'estabilització del personal docent no universitari de l'Administració General de l'Estat per a l'any 2019, i es modifiquen el Reial decret 954/2018, de 27 de juliol, pel qual s'aprova l'oferta d'ocupació pública d'estabilització corresponent a la Llei 3/2017, de 27 de juny, de pressupostos generals de l'Estat per a 2017, i s'aprova l'oferta d'ocupació pública d'estabilització per al personal de l'Administració de justícia per a 2018, i el Reial decret 19/2019, de 25 de gener, pel qual s'aprova l'oferta d'ocupació pública per a l'estabilització d'ocupació temporal a l'Administració General de l'Estat corresponent a la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2018.

COMUNITAT AUTÒNOMA DEL PRINCIPAT D'ASTÚRIES

COMUNITAT AUTÒNOMA DE CANTÀBRIA

COMUNITAT AUTÒNOMA DE LA RIOJA

COMUNITAT AUTÒNOMA DE LA REGIÓ DE MÚRCIA

COMUNITAT VALENCIANA

COMUNITAT AUTÒNOMA D'ARAGÓ

COMUNITAT AUTÒNOMA DE CASTELLA-LA MANXA

COMUNITAT AUTÒNOMA DE CANÀRIES

COMUNITAT FORAL DE NAVARRA

COMUNITAT AUTÒNOMA D'EXTREMADURA

COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

COMUNITAT DE MADRID

COMUNITAT DE CASTELLA I LLEÓ

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid