Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dijous 18 de abril de 2019, Sup. 93

I. Disposicions generals

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

  • Qüestió d'inconstitucionalitat núm. 1021-2019, en relació amb l'article únic del Reial decret llei 2/2016, de 30 de setembre, pel qual s'introdueixen mesures tributàries adreçades a la reducció del dèficit públic, que fa una nova redacció de la disposició addicional catorzena ("Modificacions en el règim legal dels pagaments fraccionats") de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'impost sobre societats, per possible vulneració dels articles 31.1 i 86.1 CE.

  • Qüestió d'inconstitucionalitat núm. 1461-2019, en relació amb la disposició transitòria segona del Decret llei del Govern de les Illes Balears 1/2017, de 13 de gener, de modificació de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, i de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i de mesures en matèria de coordinació de les policies locals de les Illes Balears i l'article 41 de la Llei del Parlament de les Illes Balears 4/2013, de 17 de juliol, de coordinació de les policies locals de les Illes Balears, per possible vulneració dels arts. 149.1.1a i 149.1.18a de la CE.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid