Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Divendres 10 de maig de 2019, Sup. 112

I. Disposicions generals

MINISTERI DE FOMENT

MINISTERI D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

MINISTERI DE TREBALL, MIGRACIONS I SEGURETAT SOCIAL

  • Ordre TMS/513/2019, de 25 d'abril, per la qual es modifica l'Ordre TIN/866/2010, de 5 d'abril, per la qual es regulen els criteris que, en la seva funció de col·laboració amb la Seguretat Social, han de seguir les mútues d'accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social i les seves entitats i centres mancomunats, en la gestió dels serveis de tresoreria contractats amb entitats financeres.

MINISTERI D'AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ

  • Ordre APA/514/2019, de 26 d'abril, per la qual es fixen normes per a l'aplicació de les exempcions a l'obligació de desembarcament i per a la millora en la selectivitat dels arts.

  • Ordre APA/515/2019, de 26 d'abril, per la qual es corregeixen errors de l'Ordre APA/441/2019, de 9 d'abril, per la qual es modifica l'Ordre AAA/2536/2015, de 30 de novembre, per la qual es regulen els arts i les modalitats de pesca marítima i s'estableix un pla de gestió per als vaixells dels censos del calador nacional canari.

MINISTERI DE POLÍTICA TERRITORIAL I FUNCIÓ PÚBLICA

MINISTERI D'ECONOMIA I EMPRESA

  • Resolució de 8 de maig de 2019, de la Direcció General del Tresor i Política Financera, per la qual s'actualitza l'annex 1 inclòs a la Resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria General del Tresor i Política Financera, per la qual es defineix el principi de prudència financera aplicable a les operacions d'endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.

BANC D'ESPANYA

  • Correcció d'errors de la Circular 2/2019, de 29 de març, del Banc d'Espanya, sobre els requisits del document informatiu de les comissions i de l'estat de comissions, i els llocs web de comparació de comptes de pagament, i que modifica la Circular 5/2012, de 27 de juny, a entitats de crèdit i proveïdors de serveis de pagament, sobre transparència dels serveis bancaris i responsabilitat en la concessió de préstecs.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid