Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dissabte 18 de maig de 2019, Sup. 119

I. Disposicions generals

MINISTERI D'HISENDA

  • Resolució de 17 de maig de 2019, de la Presidència del Comissionat per al Mercat de Tabacs, per la qual es publiquen els preus de venda al públic de determinades labors de tabac en expenedories de tabac i timbre de l'àrea del monopoli.

MINISTERI D'AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ

  • Reial decret 347/2019, de 17 de maig, pel qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a programes pluriregionals de formació adreçats als professionals del medi rural.

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA, RELACIONS AMB LES CORTS I IGUALTAT

  • Resolució de 16 de maig de 2019, de la Subsecretaria, per la qual es publica la Resolució de 9 de maig de 2019, del president de l'Institut Nacional d'Estadística i del director general de Cooperació Autonòmica i Local, per la qual, en execució de sentència, es modifica la de 30 de gener de 2015, per la qual es dicten instruccions tècniques als ajuntaments sobre gestió del padró municipal.

TRIBUNAL SUPREM

  • Sentència de 14 de març de 2019, de la Sala Tercera del Tribunal Suprem, que declara estimar en part el recurs 1/4482/2016 contra l'annex V, les disposicions normatives del Pla hidrològic de la demarcació hidrogràfica del Tajo del Reial decret 1/2016, de 8 de gener, pel qual s'aprova la revisió dels plans hidrològics de les demarcacions hidrogràfiques del Cantàbric Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura i Xúquer, i de la part espanyola de les demarcacions hidrogràfiques del Cantàbric Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana i Ebre.

  • Sentència de 25 de març de 2019, de la Sala Tercera del Tribunal Suprem, que declara estimar el recurs contenciós administratiu 4495/2016 contra el Reial decret 11/2016, de 8 de gener, pel qual s'aproven els plans hidrològics de les demarcacions hidrogràfiques de Galícia-Costa, de les conques mediterrànies andaluses, del Guadalete i Barbate i del Tinto, Odiel i Piedras, en relació amb el Pla hidrològic de la demarcació hidrogràfica de les conques mediterrànies andaluses, ampliat a l'Ordre de la Conselleria de Medi Ambient i Ordenació del Territori de la Junta d'Andalusia de 3 de febrer de 2016, que disposa la publicació de les disposicions de contingut normatiu del PHCMA, i declara nul·les aquestes disposicions.

  • Sentència d'11 de abril de 2019, de la Sala Tercera del Tribunal Suprem, que declara estimar el recurs 1/4450/2016 contra el Reial decret 11/2016, de 8 de gener, pel qual s'aproven els plans hidrològics de les demarcacions hidrogràfiques de Galícia-Costa, de les conques mediterrànies andaluses, del Guadalete i Barbate i del Tinto, Odiel i Piedras, en relació amb el Pla hidrològic de la demarcació hidrològica de les conques mediterrànies andaluses, i contra el Reial decret 21/2016, de 15 de gener, pel qual s'aproven els plans de gestió del risc d'inundació de les conques internes d'Andalusia: les demarcacions hidrogràfiques del Tinto, Odiel i Piedras; Guadalete i Barbate, i les conques mediterrànies andaluses, en relació amb el Pla de gestió del risc d'inundació de la demarcació hidrogràfica de les conques mediterrànies andaluses, ampliat a sengles ordres de la Conselleria de Medi Ambient i Ordenació del Territori de la Junta d'Andalusia de 23 de febrer i 21 d'abril de 2016.

  • Interlocutòria de 24 d'abril de 2019, de la Sala Tercera del Tribunal Suprem, que rectifica l'error material advertit en l'encapçalament, en l'antecedent de fet primer i en la decisió de la Sentència de 25 de març de 2019, dictada en el recurs contenciós administratiu número 4495/2016, en el sentit que on diu «[...] comptes mediterranis andalusos» ha de dir «[...] conques mediterrànies andaluses».

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid