Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Divendres 17 de maig de 2019, Sup. 118

I. Disposicions generals

MINISTERI D'AFERS EXTERIORS, UNIÓ EUROPEA I COOPERACIÓ

MINISTERI D'HISENDA

  • Ordre HAC/552/2019, d'11 d'abril, per la qual es modifiquen les ordres del Ministeri d'Economia i Hisenda d'1 de febrer de 1996, per les quals s'aproven els documents comptables a utilitzar per l'Administració General de l'Estat, i per la qual s'aprova la Instrucció d'operatòria comptable a seguir en l'execució de la despesa de l'Estat; l'Ordre EHA/2045/2011, de 14 de juliol, per la qual s'aprova la Instrucció de comptabilitat de l'Administració institucional de l'Estat, i l'Ordre EHA/3067/2011, de 8 de novembre, per la qual s'aprova la Instrucció de comptabilitat per a l'Administració General de l'Estat.

  • Ordre HAC/553/2019, de 24 d'abril, per la qual es modifica l'Ordre HAP/1724/2015, de 31 de juliol, per la qual es regula l'elaboració del Compte General de l'Estat.

  • Ordre HAC/554/2019, de 26 d'abril, per la qual s'aproven els models de declaració de l'impost sobre societats i de l'impost sobre la renda de no residents corresponent a establiments permanents i a entitats en règim d'atribució de rendes constituïdes a l'estranger amb presència en el territori espanyol, per als períodes impositius iniciats entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2018, es dicten instruccions relatives al procediment de declaració i ingrés i s'estableixen les condicions generals i el procediment per a la seva presentació electrònica, i per la qual es modifica l'Ordre HAP/2194/2013, de 22 de novembre, per la qual es regulen els procediments i les condicions generals per a la presentació de determinades autoliquidacions i declaracions informatives de naturalesa tributària.

MINISTERI D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

  • Reial decret 300/2019, de 26 d'abril, pel qual es crea l'especialitat de timple en els ensenyaments professionals de música i s'estableixen els aspectes bàsics del currículum d'aquesta especialitat, i es modifica el Reial decret 1577/2006, de 22 de desembre, pel qual es fixen els aspectes bàsics del currículum dels ensenyaments professionals de música regulats per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació.

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA, RELACIONS AMB LES CORTS I IGUALTAT

  • Correcció d'errors del Reial decret 259/2019, de 12 d'abril, pel qual es regulen les unitats d'Igualtat de l'Administració General de l'Estat.

COMUNITAT AUTÒNOMA DE CATALUNYA

  • Resolució INT/1001/2019, de 16 d'abril, per la qual es modifica la Resolució INT/593/2019, de 7 de març, per la qual s'estableixen les restriccions a la circulació durant l'any 2019.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid