Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimecres 29 de maig de 2019, Sup. 128

I. Disposicions generals

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

  • Recurs d'inconstitucionalitat núm. 2882-2019, contra els apartats 3 i 6 de l'article únic de la Llei 9/2018, de 31 de juliol, per la qual es modifiquen els articles 9, apartats 1, 2, 3 i 4, i 14 de la Llei 12/2016, de 17 d'agost, d'avaluació ambiental de les Illes Balears.

  • Qüestió d'inconstitucionalitat núm. 2360-2019, en relació amb l'article 110.2 de la Llei 8/2008, de salut de Galícia, per possible vulneració de l'article 149.1.18 de la CE.

  • Qüestió d'inconstitucionalitat núm. 2754-2019, en relació amb l'article 454 bis, 1, paràgraf primer, de la Llei d'enjudiciament civil, per possible vulneració de l'article 24.1 de la CE.

TRIBUNAL SUPREM

  • Sentència de 29 d'abril de 2019, de la Sala Tercera del Tribunal Suprem, que estima parcialment el recurs contenciós administratiu número 1/391/2017, instat per Gas Natural Sur SDG, SA, contra l'Ordre ETU/1948/2016, de 22 de desembre, per la qual es fixen determinats valors dels costos de comercialització de les comercialitzadores de referència a incloure en el càlcul del preu voluntari per al petit consumidor d'energia elèctrica en el període 2014-2018.

COMUNITAT AUTÒNOMA DEL PAÍS BASC

COMUNITAT AUTÒNOMA DE CANÀRIES

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid