Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimecres 12 de juny de 2019, Sup. 140

I. Disposicions generals

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

  • Qüestió d'inconstitucionalitat núm. 2560-2019, en relació amb l'article 11.3.1.b), segon paràgraf, de la Llei 15/2001, de 14 de desembre, del sòl i ordenació territorial d'Extremadura, en la redacció feta per la Llei 9/2011, de 29 de març, i la disposició addicional única de l'última Llei referenciada, per possible vulneració dels articles 24.1, 117, 118 i 149.1.1a, 13a, 18a i 23a de la CE.

  • Qüestió d'inconstitucionalitat núm. 2561-2019, en relació amb l'article 11.3.1.b), segon paràgraf, de la Llei 15/2001, de 14 de desembre, del sòl i ordenació territorial d'Extremadura, en la redacció feta per la Llei 9/2011, de 29 de març, i la disposició addicional única de l'última Llei referenciada, per possible vulneració dels articles 24.1, 117, 118 i 149.1.1a, 13a, 18a i 23a de la CE.

  • Recurs d'inconstitucionalitat núm. 1195-2019, contra diversos articles de la Llei 6/2018, de 26 novembre, de protecció dels animals a la Comunitat Autònoma de La Rioja.

  • Recurs d'inconstitucionalitat núm. 3135-2019, contra els articles 27.5, 30, 104.1.b), 105.1, 106.2 i 3, 107.2 i 3, 108, 109, 110, les disposicions transitòries primera, quarta, apartats 4 i 5, i cinquena, apartats 2 i 3, i la disposició final segona, apartats 2 i 3, de la Llei 3/2019, de 18 de febrer, de la Generalitat, de serveis socials inclusius de la Comunitat Valenciana.

MINISTERI DE TREBALL, MIGRACIONS I SEGURETAT SOCIAL

  • Resolució de 29 de maig de 2019, de la Tresoreria General de la Seguretat Social, per la qual es modifica l'àmbit territorial d'unitats de recaptació executiva de la Seguretat Social a la Direcció Provincial de Madrid.

MINISTERI D'AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ

COMUNITAT AUTÒNOMA DE CANÀRIES

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid