Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dissabte 22 de juny de 2019, Sup. 149

I. Disposicions generals

MINISTERI D'AFERS EXTERIORS, UNIÓ EUROPEA I COOPERACIÓ

  • Reial decret 390/2019, de 21 de juny, pel qual es regula la concessió directa de subvencions de l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament per a actuacions de cooperació internacional per a l'exercici pressupostari 2019.

MINISTERI D'HISENDA

  • Resolució de 21 de juny de 2019, de la Presidència del Comissionat per al Mercat de Tabacs, per la qual es publiquen els preus de venda al públic de determinades labors de tabac en expenedories de tabac i timbre de l'àrea del monopoli.

MINISTERI DE TREBALL, MIGRACIONS I SEGURETAT SOCIAL

  • Correcció d'errors de l'Ordre TMS/283/2019, de 12 de març, per la qual es regula el Catàleg d'especialitats formatives en el marc del sistema de formació professional per a l'ocupació en l'àmbit laboral.

TRIBUNAL SUPREM

  • Interlocutòria de 27 de maig de 2019, de la Sala Tercera del Tribunal Suprem, que aclareix la Sentència de 8 d'abril de 2019, dictada en el recurs contenciós administratiu número 4431/2016, en el sentit de completar la decisió per ometre la declaració de nul·litat dels reials decrets 11/2016, de 8 de gener, i 21/2016, de 15 de gener, així com de les ordres de la Conselleria de Medi Ambient i Ordenació del Territori de la Junta d'Andalusia, de 23 de febrer i 21 d'abril de 2016.

  • Interlocutòria de 29 de maig de 2019, de la Sala Tercera del Tribunal Suprem, que rectifica l'error material de la Sentència d'11 d'abril de 2019, dictada en el recurs contenciós administratiu número 4440/2016, en el sentit de completar la decisió per ometre la declaració de nul·litat dels reials decrets 11/2016, de 8 de gener, i 21/2016, de 15 de gener, així com de les ordres de la Conselleria de Medi Ambient i Ordenació del Territori de la Junta d'Andalusia, de 23 de febrer i 21 d'abril de 2016.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid