Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Divendres 28 de juny de 2019, Sup. 154

I. Disposicions generals

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

  • Recurs d'inconstitucionalitat núm. 976-2019, contra els articles 1.1; 1.2; 2.1; 2.2, apartats d) i e) [en aquest últim cas, exclusivament respecte de la menció al «pacte»]; 3; 4; 5.1; 5.2.b); 7.1.c); 9; 10.1; 13; 14 a 22; 25; 26.1, 2 i 3; 27; 32.a); 33.5, les disposicions addicionals segona i tercera, i la disposició final tercera de la Llei de les Corts d'Aragó 8/2018, de 28 de juny, d'actualització dels drets històrics d'Aragó.

  • Qüestió d'inconstitucionalitat núm. 3014-2019, en relació amb l'article 6.1.3r de la Llei 2/1992, de 15 de juny, forestal d'Andalusia, per possible vulneració de l'article 149.1.18 de la CE.

MINISTERI D'AFERS EXTERIORS, UNIÓ EUROPEA I COOPERACIÓ

  • Text esmenat dels annexos A i B de l'Acord europeu sobre transport internacional de mercaderies perilloses per carretera (ADR 2019) amb les esmenes adoptades durant les sessions 100a, 101a, 102a, 103a i 104a del grup de treball de transports de mercaderies perilloses de la Comissió Econòmica per a Europa de les Nacions Unides (CEPE).

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid