Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dissabte 27 de juliol de 2019, Sup. 179

I. Disposicions generals

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

  • Qüestió d'inconstitucionalitat núm. 1882-2019, en relació amb la disposició addicional 13a de la Llei 5/2012, de 20 de març, del Parlament de Catalunya, per possible vulneració de l'article 149.1, apartats 7 i 18 de la CE.

  • Qüestió d'inconstitucionalitat núm. 2960-2019, en relació amb l'article 52.d de l'Estatut dels treballadors per possible vulneració dels articles 15, 35.1 i 43.1 de la CE.

  • Qüestió d'inconstitucionalitat núm. 3680-2019, en relació amb els articles 107.1, segon; 107.2a i 107.8, així com per connexió, 108.1, segon i el 108.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals de 2004.

  • Conflicte positiu de competència núm. 4088-2019, contra els articles 5; 6; 7; 8.2, 3 i 4; 10; 11 i 12 a 36; 38.2 i 4; 39.3.b), 4.c) i 4.e) del Reglament d'adopció internacional aprovat pel Reial decret 165/2019, de 22 de març.

MINISTERI D'HISENDA

  • Resolució de 26 de juliol de 2019, de la Presidència del Comissionat per al Mercat de Tabacs, per la qual es publiquen els preus de venda al públic de determinades labors de tabac en expenedories de tabac i timbre de l'àrea del monopoli.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid